course-details-portlet

FY2045 - Kvantemekanikk I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Rekapitulering av fundamentale prinsipp i kvantemekanikk. Generell formulering av kvantemekanikk, inkludert Diracs bra-ket notasjon og harmonisk oscillator. Dreieimpuls: spinn, dreieimpuls og addisjon av dreieimpulsar. Identiske partikler: ideell fermigass og bosegass; Fermi-Dirac- og Maxwell-Boltzmann-fordelingane; atom og faste stoffer. Perturbasjonsteori.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten har kunnskap om dei sentral delane av kvantemekanikk, grunnpostulat og viktige kvantemekaniske teorem. Studenten har kunnskap
om spinn, dreieimpuls og addisjon av slike. I tillegg kjenner studenten
til operatoralgebra, Dirac-formalisme og perturbasjonsteori.

Ferdigheiter:

Studenten kan kvantisere og analysere enkle kvantemekaniske system (t.d. harmonisk oscillator og hydrogenatomet). Studenten kan og løyse Schrodingerlikninga numerisk for enkle problem (potensiallbrønnar) og
bruke perturbasjonsteori.

Generell kompetanse:

Studenten har grunnlaget for å sette seg inn i meir avanserte kvantemekaniske problem. Studenten har innsikt i formalisme og konsekvensar av kvantemekanikken.
I tillegg skal studenten lære korleis numerisk fysikk kan bidra til å løyse og forstå kvantemekaniske problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Elementer av numerisk fysikk kan bli inkludert i forelesningene og i regneøvingene.
Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsett eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftleg eksamen bli endra til muntleg eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

1) D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, Pearson, 2005. (Engelskspråklig hovedbok.)
2) P. C. Hemmer: Kvantemekanikk, Tapir, 2005. (På norsk; denne boka vil bli brukt for rekapitulering, samt for en generell formulering av kvantemekanikken.)
3) Forelesningsnotater, inkludert diverse programkode.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY245 7.5
TFY4250 7.5 01.09.2007
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU