course-details-portlet

FY1003 - Elektrisitet og magnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektrostatikk: Coulombs lov. Elektrisk felt og krefter. Gauss' lov. Elektrisk potensial og energi. Ledere. Kapasitans. Dielektrika. Magnetostatikk: Magnetiske felt, krefter, moment og energi. Magnetisk dipol. Biot-Savarts lov. Amperes lov. Magnetisk fluks. Magnetiske materialer. Elektromagnetisk induksjon: Faradays induksjonslov. Lenz' lov. Induktans. Enkle elektriske kretser. Elektromagnetiske bølger. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER | Kandidaten skal blant annet ha kunnskap om: - Fundamentale lover og begreper innen elektrisitet og magnetisme, spesielt Maxwells lover- Elektriske kretser og de vanligste komponentene i slike: resistorer, kondensatorer, induktorer- Egenskapene til statiske elektriske og magnetiske felt og hvordan slike oppstår- Egenskapene til enkle, tidsavhengige elektriske og magnetiske felt og hva slags effekter de fører til- Elektromagnetiske bølger og hvilke egenskaper disse har- Viktige historiske eksperimenter innen elektrisitet og magnetisme FERDIGHETER | Kandidaten skal blant annet kunne: - Analysere ulike elektromagnetiske problemstillinger med matematiske metoder som involverer vektorer og enkel differensial- og integralregning, både analytisk og numerisk- Analysere elektriske kretser for å beregne strømmer og spenningsfall, både i stasjonære og tidsavhengige situasjoner- Løse Maxwells likninger for enkle oppsett - Ha en elementær forståelse for eksperimentelt utstyr knyttet til elektrisitet og magnetisme og hvordan det kan brukes (dette oppnås via labøvelser)GENERELL KOMPETANSE | Kandidaten skal blant annet være i stand til: - Gjøre rede for viktigheten til elektrisitet og magnetisme i samfunnet, spesielt med tanke på teknologiske anvendelser, og gi konkrete eksempler på dette- Kunne peke på en plausibel fysiske opprinnelse til enkle elektromagnetiske fenomener i naturen, basert på det kandidaten har lært i kurset om grunnleggende lover og begreper innen elektrisitet og magnetisme

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, numeriske og eksperimentelle prosjekt, obligatoriske laboratorieoppgaver og obligatoriske regneøvinger. Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøving
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Young & Freedman: University Physics; eller Lillestøl, Hunderi & Lien: Generell fysikk, Bind 2: Varmelære og elektromagnetisme. Alternativ litteratur: Griffiths: Introduction to electrodynamics; Tipler & Mosca: Volume 2: Electricity and Magnetism, eller andre liknende bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY1303 7.5
TFY4155 7.5 HØST 2007
TFE4120 7.5 HØST 2020
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 29.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 9
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU