course-details-portlet

FY1003 - Elektrisitet og magnetisme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer
Arbeider 20/100 ALLE

Faglig innhold

Elektrostatikk: Coulombs lov. Elektrisk felt og krefter. Gauss' lov. Elektrisk potensial og energi. Ledere. Kapasitans. Dielektrika. Magnetostatikk: Magnetiske felt, krefter, moment og energi. Magnetisk dipol. Biot-Savarts lov. Amperes lov. Magnetisk fluks. Magnetiske materialer. Elektromagnetisk induksjon: Faradays induksjonslov. Lenz' lov. Induktans. Enkle elektriske kretser. Elektromagnetiske bølger. Eksperimentelle arbeidsmåter, metoder for måling av fysiske størrelser, databehandling, tolkning og dokumentasjon.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER | Kandidaten skal blant annet ha kunnskap om:
- Fundamentale lover og begreper innen elektrisitet og magnetisme, spesielt Maxwells lover
- Elektriske kretser og de vanligste komponentene i slike: resistorer, kondensatorer, induktorer
- Egenskapene til statiske elektriske og magnetiske felt og hvordan slike oppstår
- Egenskapene til enkle, tidsavhengige elektriske og magnetiske felt og hva slags effekter de fører til
- Elektromagnetiske bølger og hvilke egenskaper disse har
- Viktige historiske eksperimenter innen elektrisitet og magnetisme


FERDIGHETER | Kandidaten skal blant annet kunne:
- Analysere ulike elektromagnetiske problemstillinger med matematiske metoder som involverer vektorer og enkel differensial- og integralregning, både analytisk og numerisk
- Analysere elektriske kretser for å beregne strømmer og spenningsfall, både i stasjonære og tidsavhengige situasjoner
- Løse Maxwells likninger for enkle oppsett
- Ha en elementær forståelse for eksperimentelt utstyr knyttet til elektrisitet og magnetisme og hvordan det kan brukes (dette oppnås via labøvelser)


GENERELL KOMPETANSE | Kandidaten skal blant annet være i stand til:
- Gjøre rede for viktigheten til elektrisitet og magnetisme i samfunnet, spesielt med tanke på teknologiske anvendelser, og gi konkrete eksempler på dette
- Kunne peke på en plausibel fysiske opprinnelse til enkle elektromagnetiske fenomener i naturen, basert på det kandidaten har lært i kurset om grunnleggende lover og begreper innen elektrisitet og magnetisme


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, numeriske og eksperimentelle prosjekt, obligatoriske laboratorieoppgaver og obligatoriske regneøvinger.
Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøving
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og arbeider. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Young & Freedman: University Physics; eller Lillestøl, Hunderi & Lien: Generell fysikk, Bind 2: Varmelære og elektromagnetisme. Alternativ litteratur: Griffiths: Introduction to electrodynamics; Tipler & Mosca: Volume 2: Electricity and Magnetism, eller andre liknende bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY1303 7.5
TFY4155 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 20/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU