course-details-portlet

FRA3111 - Spesialiseringsemne i fransk litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Ett til to franske litterære verk studeres gjennom flere ulike perspektiver, for eksempel: tematiske, retoriske, fortellertekniske, litteraturhistoriske. Dette kan også innebære å studere verket/verkene gjennom adaptasjoner, som film, tegneserier, eller andre litterære verk basert på originalteksten(e). Momenter som tekstenes kultur- og litteraturhistoriske kontekst, idéinnhold og sjangermessige tilhørighet vil stå sentralt. Emnet legger samtidig vekt på fagkritisk refleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har utvidet kunnskap om fransk litteratur

- har dybdekunnskap om ett til to sentrale verk i fransk litteraturhistorie

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan anvende ulike analytiske perspektiver på litterære tekster

- kan diskutere forholdet mellom ulike tekster på fransk, med en kritisk tilnærming til tekstene

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- behersker akademisk fremstilling på fransk muntlig og skriftlig

- har evne til å strukturere og formulere ideer klart og innsiktsfullt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminar. Undervisningen gis i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Obligatoriske aktiviteter:

- 1 muntlig presentasjon på 15 minutter over en selvvalgt problemstilling i tilknytning til pensum

- 1 skriftlig innlevering på ca. 800 ord: et resymé av en pensumartikkel der artikkelens oppbygning og argumentasjon vektlegges. Oppgaven skal også inneholde en avsluttende kritisk del der artikkelens styrker og svakheter diskuteres.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon (15 minutter)
  • 1 skriftlig arbeid (800 ord)

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over et oppgitt emne. Eksamensoppgaven skal besvares i løpet av 3 uker. Det kan ligge andre eksamener innenfor samme periode. Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Noe studiemateriell vil bli utdelt i løpet av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
19.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.02.2024

Innlevering
05.03.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU