course-details-portlet

FRA2301 - Fransk språkvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 20 minutter E
Hjemmeeksamen 50/100 7 dager

Faglig innhold

Dette er et teoretisk emne, som omfatter sentrale problemstillinger innenfor fransk grammatikk. Det blir lagt vekt på å studere samspillet mellom syntaks, semantikk og pragmatikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • har et presist lingvistisk begrepsapparat
 • kan gjøre rede for ulike måter å omforme og utvide franske setninger på (for eksempel leddsetninger, passivkonstruksjoner og infinitte konstruksjoner)
 • kan gjøre rede for samspillet mellom syntaktisk struktur og pragmatiske forhold, som for eksempel informasjonsstruktur i tekst

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • kan anvende et presist begrepsapparat til å analysere komplekse setninger
 • kjenner til kontraster mellom norsk og fransk og kan nyttiggjøre seg dette til å bruke komplekse setninger skriftlig og muntlig på fransk
 • kan bruke språklige virkemidler til å strukturere tekst

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • har analytiske evner
 • kan tilpasse tekst til ulike språkbrukssituasjoner
 • kan skrive enklere akademiske tekster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 skriftlige oppgaver
 • 1 muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Emnet vurderes på følgende måte:

- 7 dagers hjemmeeksamen med et omfang på ca. 2500 ord. Teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.

- Muntlig eksamen, ca. 20 minutter. Teller 50 % i fastsettingen av endelig karakter.

Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet, endelig karakter stå oppgitt

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFFRA202 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fransk språk
 • Fransk
 • Fransk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
18.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU