course-details-portlet

FRA2203 - Litteratur og mentalitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 15 minutter
Oppgave 2/3 1 semestre

Faglig innhold

Studenten leser et utvalg franske litterære tekster der momenter som tekstenes kulturhistoriske kontekst, idéinnhold og sjangermessige aspekt vil stå sentralt. Studenten får trening i å tolke tekstene og knytte lesningen til litteraturteoretiske problemstillinger. Gjennom arbeidet med tekstene skal studenten oppøve evnen til kritisk refleksjon og kulturhistorisk forståelse.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- kan analysere litterære tekster fra en bestemt periode og/eller innenfor en bestemt tematikk
- kjenner til relevante litteraturteoretiske problemstillinger
- har tilstrekkelige kunnskaper i fransk til å gi både en muntlig og skriftlig fremstilling av emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester. Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.
Vurderingsform: Semesteroppgave med utgangspunkt i det muntlige innlegget, omfang ca 6-7 sider/2500 ord. Muntlig eksamen (15 minutter) med utgangspunkt i pensumtekstene. Tellingsandel henholdsvis 2/3 og 1/3. Både den skriftlige oppgaven og den muntlige eksamenen må være bestått for at det skal kunne gis karakter i emnet. Det gis en samlet karakter for emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Et muntlig innlegg på fransk
  • En kort skriftlig oppgave
  • Skriftlig plan for semesteroppgaven

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Noe studiemateriell vil bli utdelt i løpet av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA2201 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2016

Undervisningsspråk: Fransk

-

Fagområde(r)
  • Fransk
  • Fransk litteratur
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 2/3

Innlevering 25.11.2016

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 2/3

Innlevering 08.05.2017

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU