course-details-portlet

FRA2203 - Fordypning i fransk litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/3 15 minutter
Oppgave 2/3 1 semestre

Faglig innhold

Studenten leser et utvalg franske litterære tekster fra en bestemt periode og/eller innenfor en bestemt tematikk. Studenten får trening i å analysere tekstene og knytte lesningen til litteraturteoretiske problemstillinger. Gjennom arbeidet med tekstene skal studenten oppøve evnen til kritisk refleksjon og kulturhistorisk forståelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet:

- kjenner til relevante litteraturteoretiske problemstillinger

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet:

- kan analysere litterære tekster fra en bestemt periode og/eller innenfor en bestemt tematikk

- har tilstrekkelige ferdigheter i fransk til å gi både en muntlig og skriftlig fremstilling av litterære temaer

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet:

- besitter gode analytiske ferdigheter, evner til kritisk refleksjon og kulturhistorisk forståelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • En kort skriftlig oppgave
  • Et muntlig innlegg på fransk
  • Skriftlig plan for semesteroppgaven

Mer om vurdering

Vurderingsform:

- Semesteroppgave som skrives med utgangspunkt i muntlig aktivitet. Oppgaven skal ha et omfang på ca 2500 ord. Oppgaven teller 2/3 i fastsettingen av endelig karakter.

- Muntlig eksamen tar utgangspunkt i pensumtekstene og varer ca. 15 minutter. Muntlig eksamen teller 1/3 i fastsettingen av endelig karakter.

Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i FRA2203 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Noe studiemateriell vil bli utdelt i løpet av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA2201 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 2/3

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
28.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 2/3

Utlevering
12.03.2024

Innlevering
13.03.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU