course-details-portlet

FRA2203 - Fordypning i fransk litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 15 minutter
Oppgave 2/3 1 semestre

Faglig innhold

Studenten leser et utvalg franske litterære tekster fra en bestemt periode og/eller innenfor en bestemt tematikk. Studenten får trening i å analysere tekstene og knytte lesningen til litteraturteoretiske problemstillinger. Gjennom arbeidet med tekstene skal studenten oppøve evnen til kritisk refleksjon og kulturhistorisk forståelse.

Læringsutbytte

Læringsutbytte
Kandidater som har bestått dette emnet
- kan analysere litterære tekster fra en bestemt periode og/eller innenfor en bestemt tematikk.
- kjenner til relevante litteraturteoretiske problemstillinger
- har tilstrekkelige kunnskaper i fransk til å gi både en muntlig og skriftlig fremstilling av emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon. Godkjente obligatoriske aktiviteter er bare gyldige i det semesteret godkjenningen gis. Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme
semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • En kort skriftlig oppgave
  • Et muntlig innlegg på fransk
  • Skriftlig plan for semesteroppgaven

Mer om vurdering

Vurderingsform:
- Semesteroppgave som skrives med utgangspunkt i muntlig aktivitet. Oppgaven skal ha et omfang på ca 2500 ord. Oppgaven teller 2/3 i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen tar utgangspunkt i pensumtekstene og varer ca. 15 minutter. Muntlig eksamen teller 1/3 i fastsettingen av endelig karakter.
Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.
Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i FRA2203 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Noe studiemateriell vil bli utdelt i løpet av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA2201 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 2/3

Utlevering 17.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU