course-details-portlet

FRA1220 - Grammatikk og fonologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer F
Muntlig eksamen 30/100 20 minutter

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 7/10 4 timer A
Muntlig eksamen 3/10 20 minutter

Faglig innhold

Emnet omhandler sentrale teoretiske aspekter ved fransk grammatikk, slik som for eksempel tempussystemet og mer komplekse setningsstrukturer (f.eks. spørresetninger, leddsetninger, negasjon). Kontrastive aspekter mellom fransk og norsk vil stå sentralt. Studentene jobber både med praktiske og teoretiske oppgaver i grupper og individuelt.
Emnet tar også for seg sentrale aspekter ved franske uttaleregler, slik som liaison, schwa, rytmegrupper og prosodi. Studentene jobber med transkripsjon. Fokus er på uttale over ordgrenser og setningsprosodi.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- kan forklare de mest sentrale forskjellene i bruk av franske og norske verbtider
- kan gjøre rede for sentrale aspekter ved fransk tempussemantikk
- behersker syntaktiske begreper og kan bruke dem i beskrivelse av komplekse setninger
- kan gi en elementær beskrivelse av det franske lydsystemet.
- behersker sentrale uttaleregler på setningsnivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Assistert kollokvie. Muntlig og skriftlig ferdighetstrening. Undervisningen foregår på fransk.
Studentene deltar aktivt i undervisningen i form av kollokvier, gruppearbeid og presentasjoner.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte på undervisning
  • 1 gruppepresentasjon i grammatikk
  • 2 hjemmearbeid i grammatikk
  • 2 hjemmearbeid i fonologi

Mer om vurdering

Emnet vurderes på følgende måte:
- Skriftlig eksamen i grammatikk (4 timer). Teller 70% i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen i fonologi på ca. 20 minutter, med 20 minutter forberedelsestid. Teller 30 % i fastsettingen av endelig karakter.
Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1302 7.5 01.09.2019
FRAC1201 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk språk
  • Fransk
  • Fransk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 F 01.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 7/10 A

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 3/10
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU