course-details-portlet

FRA1210 - Grammatikk og fonologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Muntlig eksamen 30/100 20 minutter

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 3/10 20 minutter
Hjemmeeksamen 7/10 4 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teoretiske aspekter ved fransk grammatikk, slik som for eksempel grunnleggende setningsoppbygging (syntaks) og verbmorfologi. Studentene jobber med enkel setningsanalyse. Fokus er på forholdet mellom setningens oppbygning og dens bestanddeler, for eksempel ordgrupper og bruk av pronomen.
Emnet gir også en innføring i og trening i sentrale franske uttaleregler. Studentene skal bruke det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA) til å jobbe med enkle transkripsjoner. Fokus er på forholdet mellom ortografi og uttale. Språklab.
I undervisninga legges det opp til at studentene jobber i grupper og løser både praktiske og teoretiske oppgaver.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet
- behersker elementær setningsanalyse og morfologi
- kan kjenne igjen ulike franske verbtider
- kan forklare grunnleggende forskjeller i norsk og fransk ordstilling
- kan transkribere enkle franske tekster
- behersker sentrale uttaleregler

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Muntlig og skriftlig ferdighetstrening. Undervisningen foregår på fransk.
Studentene deltar aktivt i undervisningen i form av kollokvier, gruppearbeid og presentasjoner.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte på undervisning
  • 8 prøver i verbbøying
  • 1 hjemmearbeid i fonetikk
  • 2 korte hjemmearbeid i grammatikk

Mer om vurdering

Emnet vurderes på følgende måte:
- Muntlig prøve i fonetikk, på ca. 20 minutter, pluss 30 minutter forberedelse. Teller 30 % i fastsettingen av endelig karakter.
- Skriftlig eksamen i grammatikk (4 timer). Teller 70% i fastsettingen av endelig karakter.
Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet, endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1200 7.5 01.09.2019
FRAC1200 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk språk
  • Fransk
  • Fransk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 3/10
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 7/10 A

Utlevering 08.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU