course-details-portlet

FRA1010 - Språkferdighet, tekst og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 20/100 2 timer F
Hjemmeeksamen 50/100 1 dager
Muntlig eksamen 30/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet fokuserer på fransk språkferdighet. De første ukene av undervisningen består av et intensivt seminar med vekt på praktisk ferdighetstrening i fransk grammatikk. Gjennom aktiv deltakelse på skriveverksted oppøver studentene ferdigheter i å skrive ulike typer tekster på fransk. Det legges spesielt vekt på god språkføring og mekanismer som skaper sammenheng i teksten. I løpet av semesteret jobber studentene også med å forbedre sin muntlige kompetanse.

Læringsutbytte

Studenter som har bestått emnet
- har grunnleggende innsikt i praktisk fransk grammatikk.
- kan skrive ulike typer tekster på fransk og skape sammenheng i teksten
- kan benytte oppslagsverk (ordbøker, elektroniske ordbøker, Bescherelle) effektivt.
- kan uttrykke seg på fransk både skriftlig og muntlig, nivå A2/B1 i Det europeiske rammeverket.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Undervisning i språkferdighet i første del av semesteret (Pangstart). Skriveverksted.
Gruppearbeid med diskusjon. Assistert kollokvie.
Muntlig og skriftlig ferdighetstrening.

Undervisningen foregår på fransk. Det kreves 80% obligatorisk oppmøte i undervisningen (forelesninger, gruppearbeid og skriveverksted) og i intensivkurset Pangstart i fransk ved studiestart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (det semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte på undervisning
  • 8 innleveringer, hvorav 6 må være godkjent

Mer om vurdering

Emnet vurderes på følgende måte:
- Midtsemestereksamen: Skriftlig eksamen med varighet på 2 timer. Teller 20% i fastsettingen av endelig karakter.
- Hjemmeeksamen med varighet på 1 dag. Teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen med varighet på ca. 20 minutter. Teller 30% i fastsettingen av endelig karakter.
Det gis separate karakterer for hver vurderingsdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.
Studenter som stryker på midtsemestereksamen eller har gyldig forfall til denne eksamenen, vil få ett forsøk til på denne eksamenen før slutten av semesteret. Studenter har adgang til å klage på karakteren på midtsemestereksamen innen tre uker etter at karakter på denne deleksamenen er kunngjort.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1001 7.5 01.09.2019
FRAC1200 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk språk
  • Fransk
  • Fransk språkvitenskap
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 20/100 F 08.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 25
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 29
Høst UTS Hjemme-eksamen (1) 20/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår UTS Hjemme-eksamen 5/10 A

Utlevering 09.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 2/10 A

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 3/10
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU