course-details-portlet

FI3205 - Spesialemne til mastergraden i filosofi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 4/10 6 timer E
Oppgave 6/10
Hjemmeeksamen 4/10 6 timer

Faglig innhold

Spesialemnet gjør det mulig å velge et område av filosofien man ønsker å fordype seg i og som er av relevans til temaet for masteroppgaven. Studentene følger gjerne et av instituttets seminarer i tilknytning til spesialemnet.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- Inngående kunnskap om et bestemt tema/problemfelt, evt. en bestemt filosof/et bestemt filosofihistorisk tema, som er av relevans for temaet til studentens masteroppgave.

Ferdigheter:
- Sammenlignet med spesialemner på bachelornivå (jf. FI2101-9) skal studenter på masternivå vise en større grad av selvstendighet i sin omgang med filosofiske problemstillinger.
- Evne til å orientere seg i en omfattende litteratur i feltet, og finne komplementerende litteratur av relevans for en selvvalgt eller oppgitt problemstilling.
- Evne til å løse problemstillingen gjennom et selvstendig skriftlig arbeid, med klar argumentasjon/drøftelse, under veiledning.
- Evne til å fremstille essayet eller utkastet til dette muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, veiledning og egenaktivitet.

For å gå opp til eksamen må studenten levere godkjent pensumliste fysisk til instituttet samt legge frem essay eller utkast av essay på masterseminaret (evt. annet forum på instituttet).

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon
  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Evaluering skjer gjennom oppgave/essay, hvor problemstilling utarbeides i samråd med veileder, og en 6 timers skriftlig eksamen (ingen tillatte hjelpemidler). Skoleeksamen tar i større grad sikte på å teste breddekunnskaper i emnet. Oppgaven/essayet teller 60% og skriftlig eksamen 40%. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Studenter anbefales sterkt å levere et utkast av oppgaven/essayet til veileder/faglærer for tilbakemelding i forkant av den endelige innleveringen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Filosofi (MFI)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i filosofi.

Kursmateriell

Pensumliste utarbeides i samråd med veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 6/10

Innlevering 23.11.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 4/10 E 30.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 6/10

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 4/10

Utlevering 09.06.2021

Innlevering 09.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU