course-details-portlet

FI3101 - Masteroppgave i filosofi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 10/100
Oppgave 90/100

Faglig innhold

Studentene må i begynnelsen av studiet legge opp pensum og bestemme oppgavens tema i samråd med veileder. Masteroppgaven er normert til 2 semestre. Masteroppgaven skal dokumentere evne til selvstendig arbeid med et filosofisk problem. Det legges vekt på klarhet og sammenheng i tankegang og fremstilling.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- Omfattende og inngående kunnskap om en bestemt tema/problemfelt, evt. en bestemt filosof/et bestemt filosofihistorisk tema.

Ferdigheter:
- Evne til å avgrense, planlegge og gjennomføre et større skriftlig arbeid, med klar problemstilling og klar argumentasjon, under veiledning.
- Evne til å orientere seg i en omfattende litteratur, og finne komplementerende litteratur av relevans til oppgavens problemstilling.
- Evne til å legge frem muntlig enten grunnrisset av prosjektet, eller et bestemt kapittel for diskusjon.
- Evne til å gi en forelesning over temaet relatert til masteroppgaven
- Evne til å forsvare avhandling muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer og veiledning.

Masteroppgaven skrives i 3. og 4. semester av masterstudiet, med normal studieprogresjon.

Prosjektbeskrivelsen (gjerne fra FI3202 Teori og metode) må leveres til veilederen og godkjennes i forkant før man begynner på oppgaveskrivingen (må godkjennes av både veilederen og emneansvarlig for FI3202 Teori og metode hvis man får fritak fra dette emnet).

Legge frem et kapittel eller del av masteroppgaven på masterseminaret, evt. annet forum på instituttet, fortrinnsvis i 3. semester, eventuelt i 4. semester.

Godkjent pensumliste og abstrakt over masteroppgaven (maks. 1 side) leveres tre uker før innlevering av masteroppgaven.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Obligatoriske aktiviteter

  • Abstrakt
  • Godkjent prosjektbeskrivelse
  • Godkjent pensumliste
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Masteroppgaven skal ha et omfang på 24000-40000 ord.

Vurderingen av masteroppgaven har tre momenter: For det første skal man levere inn en masteroppgave for vurdering. For det andre skal det avholdes prøveforelesning over et oppgitt emne med grunnlag i pensum. Prøveforelesningen er på 45 minutter. Kandidaten får utdelt temaet for prøveforelesningen 10 arbeidsdager før forelesningstidspunktet. For det tredje vil det bli avholdt en muntlig sluttprøve. Den finner sted samme dag som prøveforelesningen.

Ved utregning av den endelige karakteren skal oppgaven telle 9/10 og prøveforelesningen 1/10. Prestasjonen ved muntlig prøve benyttes for justering av det samlede resultat.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Filosofi (MFI)

Forkunnskapskrav

FI3202 Teori og metode i filosofi. Krever opptak til masterprogrammet.

Kursmateriell

Studenten utarbeider pensumliste i samråd med veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 18

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 18

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 18

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 18

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 90/100

Innlevering 16.11.2020

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 90/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU