course-details-portlet

FI2210 - Samtidens etikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i etiske diskusjoner av sentrale utfordringer på ulike felt i samtiden, og historiske utviklingslinjer i disse diskusjonene. Aktuelle felt er klima og miljø, medisin og helse, kunst og litteratur, kunstig intelligens og informasjonsteknologi, land- og havbruk, dyr og natur, næringsliv og økonomi, og bioteknologi.

Etiske utfordringer på slike felt undersøkes ut fra et rikt tilfang av kilder, inkludert massemedia, rapporter, lovverk, og faglitteratur fra filosofi og andre fag. I emnet undersøker vi også samspillet mellom generelle moralfilosofiske tilnærminger, og spesifikke problemstillinger på bestemte felt: På hvilke måter belyser og utvikler disse hverandre? Emnet skal oppøve studentenes evne til å anvende teoretisk kunnskap på konkrete etiske problemstillinger i samtiden, og i møte med store samfunnsutfordringer.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • kunnskap om etiske diskusjoner av sentrale utfordringer på ulike felt i samtiden
 • kunnskap om historiske utviklingslinjer i disse diskusjonene
 • kunnskap om teknologisk, politisk, juridisk, kulturell og annen normativt relevant kontekst på disse feltene
 • kunnskap om posisjoner og problemstillinger som er felles for flere felt

Ferdigheter:

 • analysere og diskutere samtidige etiske utfordringer med relevante moralfilosofiske tilnærminger og begreper
 • nyttiggjøre seg relevant kunnskap og perspektiver fra ulike kilder og fag i etisk diskusjon
 • gjenkjenne etiske dilemma i samtiden, og utøve selvstendig etisk skjønn
 • argumentere balansert og saklig, muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveskriving, fremlegg, veiledning og selvstudium.

For å kunne gå opp til eksamen kreves det 80 % oppmøte på forelesninger, samt godkjent øvingsoppgave og fremlegg. Øvingsoppgaven er en kronikk på 5000-6000 tegn, inkludert mellomrom. Fremlegget er en presentasjon av kronikken på forelesning. Den obligatoriske aktiviteten kan kun gjennomføres det semesteret det gis undervisning i emnet, men er gyldig både i dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % oppmøte
 • Godkjent øvingsoppgave
 • Godkjent fremlegg

Mer om vurdering

Vurdering gjennom semesteroppgave (6000-7000 ord, pluss referanseliste). Semesteroppgave med individuell veiledning kan bygge på øvingsoppgaven.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensumlisten vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etikk
 • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
16.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU