course-details-portlet

FI1211 - Etikkprosjekt og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektrapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektrapport 100/100

Faglig innhold

I dette emnet gjennomfører studentgrupper empiriske etikkprosjekter ved hjelp av datainnsamling, etikkrelevant praksis innen virksomheter eller organisasjoner, og/eller ved å delta i et forskningsprosjekt. I emnet går vi gjennom, vurderer, og anvender ulike metoder i teoretisk og empirisk etikk, inkludert forskningsetiske aspekter. Forholdet mellom empirisk etikk og andre typer empiriske tilnærminger diskuteres i emnet. Emnet skal oppøve studentenes evne til å utforme og gjennomføre empiriske undersøkelser som er egnet til å opplyse normative problemstillinger.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • kunnskap om teoretiske og empiriske metoder i etikk
 • kunnskap om grunnlagsdiskusjoner innen empirisk etikk
 • kunnskap om etiske problemstillinger og faglitteratur på et valgt felt
 • kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter

 • begrunne metodevalg, og gjennomføre en metaetisk og vitenskapsteoretisk metodediskusjon
 • formulere og undersøke en bestemt etisk problemstilling på en fruktbar og forskningsetisk forsvarlig måte
 • diskutere betydningen av empiriske funn ut fra relevant faglitteratur
 • bidra konstruktivt i gruppesamarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektseminar, prosjektarbeid, presentasjoner, veiledning, selvstudium. Studentene arbeider i prosjektgrupper med selvvalgt problemstilling, designer og gjennomfører en studie, og skriver prosjektrapport i fellesskap. Prosjektpresentasjon underveis i og ved endt prosjektperiode, med tilbakemelding fra øvrige grupper.

For å kunne gå opp til eksamen kreves det 80 % oppmøte (forelesning og prosjektseminar) og godkjente prosjektpresentasjoner. Den obligatoriske aktiviteten kan kun gjennomføres det semesteret det gis undervisning i emnet, men er gyldig både i dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % oppmøte
 • Prosjektpresentasjoner

Mer om vurdering

Vurdering gjennom grupperapport (10000-15000 ord pluss referanseliste og vedlegg). Felles gruppekarakter.

Forkunnskapskrav

EXPH0200; FI1210; eller tilsvarende

Kursmateriell

Pensumlisten vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etikk
 • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektrapport 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
22.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU