course-details-portlet

FI1211 - Etikkprosjekt og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektrapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektrapport 100/100

Faglig innhold

I dette emnet gjennomfører studentgrupper empiriske etikkprosjekter ved hjelp av datainnsamling, etikkrelevant praksis innen virksomheter eller organisasjoner, og/eller ved å delta i et forskningsprosjekt. I emnet går vi gjennom, vurderer, og anvender ulike metoder i teoretisk og empirisk etikk, inkludert forskningsetiske aspekter. Forholdet mellom empirisk etikk og andre typer empiriske tilnærminger diskuteres i emnet. Emnet skal oppøve studentenes evne til å utforme og gjennomføre empiriske undersøkelser som er egnet til å opplyse normative problemstillinger.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

 • kunnskap om teoretiske og empiriske metoder i etikk
 • kunnskap om grunnlagsdiskusjoner innen empirisk etikk
 • kunnskap om etiske problemstillinger og faglitteratur på et valgt felt
 • kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter

 • begrunne metodevalg, og gjennomføre en metaetisk og vitenskapsteoretisk metodediskusjon
 • formulere og undersøke en bestemt etisk problemstilling på en fruktbar og forskningsetisk forsvarlig måte
 • diskutere betydningen av empiriske funn ut fra relevant faglitteratur
 • bidra konstruktivt i gruppesamarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektseminar, prosjektarbeid, presentasjoner, veiledning, selvstudium. Studentene arbeider i prosjektgrupper med selvvalgt problemstilling, designer og gjennomfører en studie, og skriver prosjektrapport i fellesskap. Prosjektpresentasjon underveis i og ved endt prosjektperiode, med tilbakemelding fra øvrige grupper.

For å kunne gå opp til eksamen kreves det 80 % oppmøte (forelesning og prosjektseminar), inntil 3 godkjente prosjektpresentasjoner i gruppe og inntil 3 godkjente individuelle innleveringer. Den obligatoriske aktiviteten kan kun gjennomføres det semesteret det gis undervisning i emnet, men er gyldig både i dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % oppmøte
 • Prosjektpresentasjoner
 • Individuelle innleveringer

Mer om vurdering

Vurdering gjennom grupperapport (10000-15000 ord pluss referanseliste og vedlegg). Felles gruppekarakter.

Ved gjentak av eksamen må hele emnet tas om igjen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensumlisten vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etikk
 • Filosofi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektrapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU