course-details-portlet

FI1003 - Kunnskaps- og vitenskapsteori

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir innføring i nyere teorier om vitenskap og kunnskap.

Sentrale tema innenfor kunnskapsteori er: den klassiske analysen av kunnskap og dens problemer; skeptisisme; skillet mellom 'knowing that' og 'knowing how'; epistemologisk internalisme og eksternalisme.

Sentrale tema innenfor vitenskapsteori er: skillet mellom vitenskap og pseudovitenskap; ulike syn på vitenskapelig fremskritt; vitenskap og sannhet; vitenskap, teknologi og makt; vitenskap, samfunn og etikk; feministiske tilnærminger til vitenskapsteori og epistemologi.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

  • har kjennskap til sentrale debatter og teorier i moderne kunnskapsteori
  • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger om vitenskapens natur og fremskritt
  • har kjennskap til sentrale debatter om vitenskapens samfunnsmessige rolle

Ferdigheter:

  • kan anvende ulike kunnskapsteorier til å belyse epistemologiske temaer som skeptisisme og begrunnelse
  • kan kritisk evaluere ulike syn på vitenskap, med utgangspunkt i sentrale teorier i moderne vitenskapsteori
  • kan diskutere, skriftlig og muntlig, sentrale problemstillinger og debatter i kunnskaps- og vitenskapsteori

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og egenaktivitet.

For å kunne gå opp til eksamen kreves det godkjent obligatorisk øvingsoppgave (1600-3200 ord). Den obligatoriske øvingsoppgaven kan kun godkjennes det semesteret det gis undervisning i emnet, men er gyldig både i dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk øvingsoppgave

Mer om vurdering

Vurdering skjer gjennom en semesteroppgave (2400-4000 ord) som tar utgangspunkt i samme oppgavetekst som øvingsoppgaven, men skal være en forbedret videreutvikling basert på tilbakemelding fra seminarleder (og eventuelt nærmere lesing av pensum).

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensumlisten vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FI1303 7.5 HØST 2022
FI1203 7.5 HØST 2022
FI1103 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etikk
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
11.05.2023

Innlevering
25.05.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU