course-details-portlet

FH3009 - Aldring og folkehelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Gjennom dette emnet vil studentene få utdypende kunnskap om folkehelsearbeid blant eldre. Emnet vil spesielt legge vekt på tema knyttet til eldre i samfunnet, diversitet i aldring, livsløpets betydning for helsen i eldre år og helse og organisering av helse- og sosiale tjenester til eldre sett i lys av politiske føringer.

Læringsutbytte

Studenten (etter fullført emne):

Kunnskap

 • Har inngående kunnskap om ressurser og utfordringer blant eldre
 • Har avansert kunnskap om samfunnsendringer som kan fremme og hemme eldres helse og delaktighet i samfunnet
 • Har inngående kunnskap om betydning av livserfaringer, forebygging og helsefremming i eldre år

Ferdigheter

 • Kan analysere og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder som kartlegger folkehelse i eldre år og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om ulike problemstillinger knyttet til folkehelse globalt og nasjonalt
 • Kan bruke relevante metoder og kunnskap for å ta en selvstendig vurdering av folkehelsetiltak rettet mot eldre i samfunnet

Generell kompetanse

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å bidra til et aldersvennlig samfunn
 • Kan bidrar til nytenkning og innovasjon for å fremme helse i eldre år
 • Kan kommunisere om utfordringer og endringer av betydning for folkehelse i eldre år ut til allmennheten og ulike nivå i samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og hjemmeoppgave. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall oppmeldte studenter for at kurset skal tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

 • To skriftlige arbeidskrav

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene må være godkjente for å avlegge eksamen i emnet.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Ved gjentak av eksamen må hjemmeeksamen tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende bachelornivå.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
29.11.2022

Innlevering
02.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU