course-details-portlet

FH3001 - Arbeid og helse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100 1 dager ALLE
Muntlig eksamen 50/100 1 dager ALLE

Faglig innhold

Med bakgrunn i nasjonal strategi for felles innsats for arbeid og helse og med utgangspunkt i relevant forskningslitteratur vil emnet belyse og drøfte forhold som har betydning for bærekraftig deltakelse i lønnet arbeid. Undervisningen vil vektlegge utfordringene for ulike grupper som for eksempel ungdom, innvandrere, eldre og personer med redusert funksjonsnivå uansett årsak. Perspektiver fra helsefremming, forebygging og rehabilitering integreres. Emnet tydeliggjør hvordan kulturelle, organisatoriske og samfunnsmessige forhold både hemmer og fremmer personer eller gruppers mulighet for deltakelse i lønnsarbeid.
Grunnleggende tema som belyses er virkemiddelapparatet for å fremme arbeidsinkludering og sosial likhet; den norske velferdsstaten (nåsituasjon, utvikling over tid, fremtidsperspektiv og internasjonal sammenligning), sykefraværsløp og helserelaterte trygdeytelser/stønader. Videre belyses rollen til de ulike aktørene innen arbeidsliv, helse og velferd, deres felles og særegne kompetanse samt arenaer og metoder for tverrprofesjonelt samarbeid. Modeller for kunnskapsbasert evaluering av helse, fungering og arbeidsevne presenteres. Kunnskapsbaserte intervensjoner for arbeidsinkludering og arbeidsrettet rehabilitering med mål om å fremme deltagelse i arbeidslivet står sentralt.

Læringsutbytte

Med utgangspunkt i samfunnsmessige, organisatoriske og kulturelle forhold vil emnet gjøre studenten i stand til å vurdere individers, gruppers og virksomheters ressurser og utfordringer når lønnsarbeid og helsefremmende aktiviteter skal muliggjøres for ulike befolkningsgrupper

Kunnskap
Studenten:
• har inngående kunnskap om aktuelle sosialpolitiske strategier, og målsetninger knyttet til arbeid og helse
• har bred kunnskap om samfunnsmessige, organisatoriske og individuelle forhold som kan innvirke på individers og gruppers mulighet til å delta i arbeidslivet
• har oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, arbeidslivet, lov og regelverk og beslutningsprosesser i forbindelse med tjenesteutøvelse
• har forskningsbasert kunnskap om sykefraværsmønstre, deltakelse, inklusjon i og utfall fra arbeidslivet i Norge og sammenliknbare land
• har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, modeller og problemstillinger innenfor arbeidshelse og arbeidsinkludering
• kan benytte et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterings perspektiv i forhold til arbeidsdeltakelse
• kan anvende kunnskap om utfordringer ved komplekse arbeidsrettede intervensjoner (inkludert arbeidsrettet rehabilitering) som et tverrvitenskapelige fagfelt med forankring i ulike teoretiske modeller med individ-, arbeids- og systemperspektiv

Ferdighet
Studenten kan:
• anvende relevante teori, empiri og modeller for å beskrive og drøfte aktuelle helsefremmende og forebyggende tiltak knyttet til arbeid og arbeidsutfall
• omsette kunnskap om arbeidsinkludering på aktuelle populasjonsgrupper
• vurdere og formidle selvstendig vitenskapelig arbeid
• utveksle synspunkter og erfaringer på tvers av fagområder relevant for arbeidshelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis (samarbeidskompetanse)

Generell kompetanse
Studenten kan:
• integrere og kommunisere faglige problemstillinger på nye områder samt bidra til nyskapende innsats når det gjelder arbeidsinkludering
• kan analysere behov for tverrprofesjonelle samhandling på individ- og systemnivå og bruke denne kunnskapen til nytenkning i praksis- og forskningsfeltet
• identifisere praksisfeltets og forskningens muligheter og utfordringer for utvikling, implementering og evaluering av nye intervensjoner som har arbeidsdeltakelse som mål.

Læringsformer og aktiviteter

Blokkuker.

Forelesning, seminar, gruppearbeid, hjemmeoppgaver, egenstudier, medstudent respons, TBL (team-basert læring). Undervisningen foregår i Trondheim. Det tas forebehold om tilstrekkelig antall oppmeldte studenter for at emnet skal tilbys.

ARBEIDSKRAV 1.
I forkant av 3 samling innleverer studentene første skriftlige arbeidskrav som består av et selvvalgt emne belyst ved pensum og minimum 3 vitenskapelige artikler. Det skriftlige arbeidet skal inneholde en kort beskrivelse (1-2 sider) av valg av emne, problemstilling, og hvordan informasjonen er innhentet (metode). APA benyttes ved litteraturhenvisning i tekst og i referanseliste. Arbeidet innleveres på læringsplattformen med tilgang til lærer og vurdere til godkjent/ikke godkjent. Det skriftlige arbeidet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

ARBEIDSKRAV 2.
Den 4. samling inneholder et obligatorisk seminar med presentasjon av abstract i plenum, samt tilbakemelding og opposisjon av en medstudents arbeid.
I forkant av 4. samling leveres et abstract på max 500 ord basert på arbeidskrav 1 og aktuell litteratur. Abstractet skal inneholde: Introduksjon, problemstilling, metode (litterursøk), resultat, og implikasjoner for praksis/konklusjon. Studenten presenterer abstractet i plenum. Arbeidet innleveres på læringsplattformen med tilgang til lærer og student.
Studentene skal på forhånd ha lest gjennom en annen students skriftlige arbeid (abstract), og ta rollen som respondent og opponent ved medstudentens presentasjon av abstractet. Kriterieliste for medstudentrespons gjøres tilgengelig.
Det skriftlige arbeidet (abstract) og muntlig medstudentrespons utgjør arbeidskrav 2 og vurderes samlet, etter eventuell revisjon, som godkjent/ikke godkjent.
Det skriftlige arbeidet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det anledning til andre gangs gjennomføring før eksamen i emnet. Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet ved første og andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg for eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Selvvalgt emne belyst med tre vitenskapelige artikler
  • Medstudentrespons på selvvalgt emne

Mer om vurdering

Muntlig presentasjon av elektronisk poster over valgt emne basert på arbeidskrav 1 og 2. Innhold i elektronisk poster og muntlig presentasjon vektes 50/50. Bokstavkarakter

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått". For studenter med resultatet "ikke bestått" gjelder revisjon og utbedring av ikke bestått innlevering og presentasjon. Studenten har krav på en times veiledning. For studenter som leverer for første gang ved utsatt eksamen (eks. gyldig fravær ved ordinær eksamen) gjelder det samme som for ordinær eksamen da dette er førstegangs innlevering.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende bachelornivå. Emnet tilhører masterprogrammet i folkehelse.

Kursmateriell

Oppgis i Blackboard ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Folkehelse
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU