course-details-portlet

FENT2023 - Livsløpsvurderinger av energisystem

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 3 timer D
Oppgave 60/100 A

Faglig innhold

Livssyklusvurdering (LCA) er en mye brukt metode for å vurdere miljøpåvirkningen av forskjellige varer og tjenester, inkludert energisystemer. Metodikken har et rammeverk som muliggjør konsekvent sammenligning av ulike systemløsninger og alternative teknologier med hensyn til miljøegenskaper. En slik vurdering kan ta hensyn til mange forskjellige miljøpåvirkningskategorier, som global oppvarming, forsuring og toksisitet, etc. Et så bredt perspektiv er viktig for å unngå at tiltak for å redusere global oppvarming forårsaker andre betydelige miljøproblemer. En LCA krever at systemgrensene er riktig angitt og utformet for å møte denne typen utfordringer. Kurset gir full forståelse av LCA på bachelornivå, med vekt på bruk av metodikken for vurdering av energisystemer. Første del av kurset består av den teoretiske metoden basert på ISO-standarder og bruk av Simapro-programvaren. I den andre delen presenteres applikasjoner av LCA på forskjellige energisystemer. Eksempler vil bli utført relatert til fornybare og ikke-fornybare energikilder (fosile drivstoff, sol, vind, vannkraft osv.) Og deres distribusjonssystemer (elnett, fjernvarmenett).

Læringsutbytte

Kunnskap: Kurset vil gi studenten kunnskap om: Livssyklusvurderinger (LCA) for vurdering av miljøpåvirkningen av ulike systemer, teknologier og produkter. Bruk av denne metoden på ulike energisystemer og teknologier. Kurset vil gi studenten innblikk i: Hvordan gjennomføre robuste miljøvurderinger

Ferdigheter: Kurset vil gjøre det mulig for studenten å: Gjennomføre en forenklet LCA som uavhengig arbeid, samt mer komplekse vurderinger under veiledning. Å bruke programvaren Simapro 9 (fakultetsversjon). Å skrive en LCA-rapport. Hvordan søke om å få miljøproduktdeklarasjonen (EPD). Generell kompetanse: Kurset vil gi studenten en forståelse av: • Hvordan evaluere miljøegenskapene til forskjellige energi- og produksjonssystemer

Læringsformer og aktiviteter

Emnet blir undervist ved å bruke forskjellige læringsmetoder (forelesning, øving, projektoppgave). Den første delen vil hovedsakelig bli gjennomført som forelesninger og diskusjoner med studentene. Studentene er pålagt å bidra aktivt. Praktiske eksempler utføres ved bruk av LCA dataverktøy og programvare. Uavhengig prosjektarbeid er en viktig del av læringen, og veiledning vil bli tilbudt gjennom hele semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeid-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: - 10 innleveringer (70% av disse må være godkjent). Utsatt skriftlig eksamen i august. Prosjektoppgaven må gjøres på nytt neste gang emnet går ordinært. Begge deler må være bestått for å få bestått i emnet.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at begge delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 60/100 A

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
24.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 D 13.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 15
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 20
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU