course-details-portlet

FENT2023 - Livsløpsvurderinger av energisystem

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 40/100 3 timer A
Oppgave 60/100 A

Faglig innhold

Livsløpsvurderinger (Life cycle assessment LCA) er en mye brukt metodikk å vurdere miljøkonsekvensene forbundet med ulike varer og tjenester, også energisystemer. Metodikken har et rammeverk som gjør det mulig å gjennomføre konsistente sammenligninger av ulike systemløsninger og alternative teknologier med hensyn på miljøegenskaper. En slik vurdering kan ta hensyn til mange forskjellige miljøbelastningskategorier, som global oppvarming, forsuring og toksisitet mfl. Et slikt bredt perspektiv er viktig for å unngå at tiltak for å redusere global oppvarming forårsaker andre betydelige miljøproblemer. En LCA krever at systemgrenser settes riktig ut fra formålet, og utviklet for å imøtekomme denne typen utfordringer.
Emnet gir en introduksjon til LCA på bachelornivå, med vekt på bruk av metodikken for vurdering av energisystemer.
Første del av emnet består av det matematiske grunnlaget, modellering av produksjonssystemer og metoder for evaluering av miljøbelastninger. I den andre delen blir anvendelser av LCA på ulike energisystemer presentert. Dette inkluderer vurderinger av bioenergi, med vekt på hvordan systemgrenser for biologisk materiale i stor grad påvirker resultatene. Videre vil det bli gjennomført eksempler knyttet til sol- og vindenergi og vannkraft, og ulike overføringssystemer (elektrisk, fjernvarme).

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Livsløpsvurderinger (LCA) for vurdering av ulike systemer, teknologier og produkter mhp deres miljøegenskaper.
- Bruk av dette metodikken på ulike energisystemer og -teknologier.
Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Hvordan man skal gjennomføre robuste miljøevalueringer.
Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Gjennomføre en forenklet LCA som selvstendig arbeid, samt mer komplekse vurderinger under veiledning.
Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten forståelse for:
- Hvordan man skal evaluere miljøegenskapene til ulike energi og produksjonssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet blir undervist ved å bruke forskjellige læringsmetoder. Den første delen vil hovedsakelig bli gjennomført som forelesninger og diskusjoner med studentene. Studentene er pålagt å bidra aktivt. Praktiske eksempler utføres ved bruk av LCA dataverktøy og programvare. Uavhengig prosjektarbeid er en viktig del av læringen, og veiledning vil bli tilbudt gjennom hele semesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeid-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: - 3 innleveringer og samtlige må være godkjent.Utsatt skriftlig eksamen i august. Prosjektoppgaven må gjøres på nytt neste gang emnet går ordinært. Begge deler må være bestått for å få bestått i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 60/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 40/100 A

Utlevering 08.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 40/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU