course-details-portlet

FENA2022 - Bioenergi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

• Energi med bærekraftperspektiv
• Bruk av bioenergi i Norden og internasjonalt
• Biologiske, tekniske og økonomiske rammer
• Forbrenning av biomasse i forskjellige ovnstyper
• Markedskunnskap om sluttmarkedet (varme,elektrisitet og drivstoff) for bioenergi
• Biogas, bioetanol, biodiesel
• Gassifisering og pyrolyse
• Biorafinneri
• Miljøaspekter og bærekraftperspektiv med bioenergi
• Tekno-økonomiske vurdering av bioenergisystemer

Læringsformer og aktiviteter

Etter fullført emne skal studenten ha

Kunnskap om:
• Ha grunnleggende kunnskap om tilgangen og bruk av bioenergi på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå
Ha grunnleggende kunnskap om aktuell biomasse til energiformål fra skogarealer.
• Gjøre rede for de viktigste egenskaper til foredlete biobrensler og foredlingsprosesser.
• Forbrenning av biomasse
• De tekniske komponentene som inngår bioenergi
• De forskjellige omvandlingskomponenter og anvendelses område.
• Virkningsgrader og kapasitetsfaktor
• Gjøre rede for de viktigste konverteringsprosesser.
• Integrering av solenergi i energisystemet
Ferdigheter:
• Studenten skal kunne beregne effekt, energi, virkningsgrader og kapasitetsfaktor i forbindelse med bioenergi.
• Studenten skal kunne beregne nødvendig anleggseffekt ved bruk av bioenergi.
• Studenten skal kunne gjøre økonomisk og miljømessig vurdering ved bruk av bioenergi.
• Studenten skal kunne anvende dataverktøy for å vurdere energiløsninger knytet til bioenergi
• Studenten skal selvstendig kunne søke og bearbeide informasjon innen bioenergi

Generell kompetanse:
• Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved bruk av bioenergi samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres i slike sammenhenger.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENG2022 7.5 01.09.2019
FENT2022 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU