course-details-portlet

FARM3008 - Farmasøytisk praksis og klinisk farmasi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 2 timer A

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i pasientrettede farmasøytiske tjenester og samhandling med annet helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Fokuset er på farmasøytisk tjenesteyting knyttet til distribusjon, legemiddelinformasjon, galenisk produksjon, tilberedning og klargjøring av legemidler, kvalitetssikring av medisinhåndtering og andre oppgaver, slik at studentene får bred kunnskap om farmasøytens rolle i spesialisthelsetjenesten.

Det er et spesielt fokus på klinisk farmasi og farmasøytens øvrige kliniske arbeid, herunder skriftlig og muntlig helsefaglig kommunikasjon basert på evidensbasert medikamentbruk. Emnet gir dessuten en grundig introduksjon til legemidlers farmakokinetikk (absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne kan studenten:

 • redegjøre for juridiske forhold innenfor legemiddellovgivning og annen regulering på legemiddelområdet i sekundærhelsetjenesten og dermed forstå hvordan ulike farmasøytiske tjenester kan bidra til bedre legemiddelbehandling
 • redegjøre for hvordan samfunnet gjennom organisatoriske og tekniske forhold søker å fremme rasjonell og økonomisk bruk av legemidler i den sekundære helsetjenesten
 • anvende kommunikasjonskunnskap i samhandling med annet helsepersonell
 • tilegne seg teoretisk og metodisk kunnskap for å kunne forklare og vurdere den farmakologiske behandlingen av pasientgrupper der man tilstreber å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • formidle helseinformasjon til helsepersonell og pasienter både muntlig og skriftlig
 • kan løse praktiske farmasifaglige utfordringer basert på prinsippene for rasjonell farmakoterapi.
 • samstemme og gjennomgå legemiddelbehandling på pasientnivå, samt gjennomføre legemiddelsamtale med pasienter
 • forklare hvordan fysiologiske forandringer (både hos friske individer og sykdommer) påvirker medikamentopptak, distribusjon, metabolisme og utskillelse.
 • vurdere bioekvivalensen til legemidler basert på farmakokinetiske parametere.
 • anvende utvalgte matematiske modeller for å beregne legemidlers plasmakonsentrasjoner under ulike betingelser og doseringsregimer.

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studenten forståelse for:

 • juridiske, tekniske og organisatoriske spørsmål knyttet til produksjon og klargjøring av legemidler i sykehusapotek
 • faglig ansvar og profesjonell rollefordeling for farmasøyter og annet helsepersonell

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av forelesninger, øvinger (kasus) og 8 uker veiledet praksisopphold på sykehusapotek, der studentene også skal løse konkrete oppgaver knyttet til ulike prosesser i apoteket.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppgave inkludert presentasjon
 • Godkjent praksisopphold
 • TverrPraks
 • Undervisning før praksis
 • Kasuspresentasjon fra klinisk praksis

Mer om vurdering

Det er obligatorisk å delta på «Introduksjon til klinisk farmasi og praksis» av undervisningen for å kunne gå ut i praksis. Den obligatoriske delen utgjør 1/3 av den teoretiske undervisningen og fremgår av timeplanen. Det er også obligatorisk undervisning tilknyttet praksis på sykehusapotek.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppgave med presentasjon i farmakokinetikk
 • Kasuspresentasjon fra klinisk praksis
 • Godkjent praksisopphold
 • TverrPraks

OSKE-eksamen (Objektiv Strukturert Klinisk Eksamen).

Oppmøte på obligatorisk undervisning må være godkjent for å kunne gå ut i praksisopphold. Praksis og alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studentene kan gå opp til eksamen. Godkjent praksis forutsetter minst 90 % tilstedeværelse.

Gjentak av emne: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter for å ta eksamen. Hvis dette er bestått tidligere, er det tilstrekkelig å ta eksamen på nytt. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i to år.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Farmasi (MFARMASI)

Forkunnskapskrav

Forutsetter studierett på master i farmasi (MFARMASI)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FARM3001 7.5 HØST 2022
FARM3007 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Farmasi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praktisk eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU