course-details-portlet

FARM3003 - Farmasøytisk innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler aspekter innen utvikling av nye legemidler, og gir en kronologisk gjennomgang av ulike trinn i forsknings- og utviklingsprosessen. Emnet favner fra grunnforskning/identifikasjon av nye drug targets, formulerings- og produksjonsaspekter til prekliniske og kliniske utprøvninger av nye legemidler. Ved å bruke eksempler fra NTNUs egne forskningsmiljøer får studentene en bedre forståelse av hvordan farmasøytisk industri arbeider. Samtidig vil undervisningen fokusere på områder der det for tiden er stor forskningsaktivitet, for eksempel innen nanomedisin.
Emnet vil gi noe ny basiskunnskap innen de fagområdene som brukes som eksempler på ulike trinn i prosessen fra en idè til et registrert legemiddel. I tillegg skal emnet gi en bred forståelse for hvordan man gradvis og rasjonelt bygger opp den kunnskapsbasen som er nødvendig for til slutt å kunne få et nytt, trygt og effektivt legemiddel på markedet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha kunnskap om:
- Relevante metoder og strategier for identifikasjon av nye drug targets
- Nyere konsepter innen legemiddelutvikling, inkludert utvikling av nano-formuleringer
- Myndighetskrav til dokumentasjon og kvalitet knyttet til utviklingsløpets ulike faser

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
- Vurdere hvilke eksperimentelle modeller og metoder som bør brukes i prekliniske utviklingsløp
- Vurdere hvilke forhold som bør vektlegges under design av kliniske studier


Generell kompetanse:
Etter å ha fullført emnet har studenten:
- Forståelse for hvordan prekliniske og kliniske forsøksprogram må tilpasses det enkelte legemiddel, både med tanke på tenkt indikasjon og fysikalsk-kjemiske egenskaper.
- Forståelse for hvilke krav til kvalitet, effekt og sikkerhet som stilles til nye legemidler.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger og øvinger/gruppearbeid/presentasjoner. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave

Mer om vurdering

Dersom studenten ikke består emnet, og det er aktuelt med gjentak av eksamen, skal ny skriftlig eksamen avlegges. Det kreves ikke innlevering av ny obligatorisk skriftlig oppgave (OBL2).

Emnet vil ha digital vurdering.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Biokjemi
  • Bioteknologi
  • Entreprenørskap
  • Farmasi
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Kjemi
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 25.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU