course-details-portlet

EUR2915 - Den europeiske integrasjonens historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Hvordan og hvorfor valgte europeiske stater å slå sammen ressurser og avstå deler av sin nasjonale suverenitet til overnasjonale institusjoner etter 2. verdenskrig? Var europeisk økonomisk og politisk integrasjon uunngåelig? Hvilke historiske øyeblikk var avgjørende i utviklingen av det europeiske samarbeidet og integrasjonen etter 2. verdenskrig?

Emnet gir en innføring i bakgrunnen for og utviklingen av europeisk integrasjon siden 1945, og hva som har karakterisert denne. Det legger særlig vekt på forutsetningene for integrasjon på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Emnet diskuterer kritisk hvordan historikere har konseptualisert og forklart Europa, historien om politisk og økonomisk integrasjon og holdningene til de individuelle europeiske statene til den europeiske integrasjonsprosessen. Sentrale områder inkluderer krig og gjenreisning, planlegging og liberalisering i etterkrigssamfunnet samt EECs, EFs og EUs forhold til andre internasjonale organisasjoner.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Studentene har
- detaljert kunnskap og forståelse av historien til den økonomiske og politiske integrasjonen i Europa siden 2. verdenskrig
- kjennskap til de forskjellige måtene historikere har konseptualisert og forklart europeisk integrasjon

Ferdigheter:
Studentene kan:
- reflektere kritisk over europeisk integrasjonshistorie og plassere samtidige og aktuelle hendelser inn i en bredere historisk kontekst
- bruke sin kunnskap i diskusjoner om sentrale tema i europeisk integrasjonshistorie
- kommunisere denne kunnskapen muntlig og skriftlig, ved hjelp av hensiktsmessig terminologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar/debatt/diskusjon. Obligatorisk skriftlig oppgave (godkjent/ikke godkjent).

Obligatoriske aktiviteter

  • Mappeoppgave

Mer om vurdering

Studentene må levere og få godkjent en mappeoppgave om en milepæl eller en nøkkelperson fra europeisk historie etter 1945 for å få gå opp til skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EUR2910 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 1

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europastudier
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU