course-details-portlet

EUR2915 - Den europeiske integrasjonens historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Hvordan og hvorfor valgte europeiske stater å slå sammen ressurser og avstå deler av sin nasjonale suverenitet til overnasjonale institusjoner etter 2. verdenskrig? Var europeisk økonomisk og politisk integrasjon uunngåelig? Hvilke historiske øyeblikk var avgjørende i utviklingen av det europeiske samarbeidet og integrasjonen etter 2. verdenskrig? Emnet gir en innføring i bakgrunnen for og utviklingen av europeisk integrasjon siden 1945, og hva som har karakterisert denne. Det legger særlig vekt på forutsetningene for integrasjon på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Emnet diskuterer kritisk hvordan historikere har konseptualisert og forklart Europa, historien om politisk og økonomisk integrasjon og holdningene til de individuelle europeiske statene til den europeiske integrasjonsprosessen. Sentrale områder inkluderer krig og gjenreisning, planlegging og liberalisering i etterkrigssamfunnet samt EECs, EFs og EUs forhold til andre internasjonale organisasjoner.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet, forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten har

  • detaljert kunnskap og forståelse av historien til den økonomiske og politiske integrasjonen i Europa siden 2. verdenskrig
  • kjennskap til de forskjellige måtene historikere har konseptualisert og forklart europeisk integrasjon

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • reflektere kritisk over europeisk integrasjonshistorie og plassere samtidige og aktuelle hendelser inn i en bredere historisk kontekst
  • bruke sin kunnskap i diskusjoner om sentrale tema i europeisk integrasjonshistorie
  • kommunisere denne kunnskapen muntlig og skriftlig, ved hjelp av hensiktsmessig terminologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatorisk skriftlig oppgave (godkjent/ikke godkjent).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Studentene må levere og få godkjent en oppgave for å få gå opp til eksamen.

Kursmateriell

Tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EUR2910 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europastudier
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
19.12.2023

Innlevering
19.12.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU