course-details-portlet

EUR2201 - Europeisk integrasjonsteori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Forskningsoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Forskningsoppgave 100/100

Faglig innhold

Hvorfor har europeiske nasjonalstater valgt å avstå suverenitet til den Europeiske Union? Hvordan kan vi forklare både de store milepælene i den europeiske integrasjonen i form av traktatendringer og den mer gradvise utviklingen av samarbeidet som har funnet sted i periodene mellom disse milepælene? Hvem er hovedaktørene som driver integrasjon framover? Hvordan kan vi forklare at noen europeiske land har bestemt seg for å bli fullverdige medlemmer av EU, mens andre forblir mindre integrert? Kurset presenterer sentrale teoretiske tilnærminger til studier av europeisk integrasjon og det som i dag er EU og andre samarbeidsformer mellom europeiske land. Disse tilnærmingene blir brukt til å vurdere, forklare og forstå europeisk integrasjon, og til å analysere dagens EU som politisk system.

Kurset introduserer samtidig studentene til sentrale metoder i europastudier, som studiet av begivenhetsforløp («historical process tracing»), casestudier, innholdsanalyse og (enkel) statistisk analyse. Fokus er rettet mot hvordan ulike metoder benyttes i kombinasjon med integrasjonsteori. Studentene lærer å formulere forskningsspørsmål, å gjennomføre en litteraturgjennomgang, og hvordan de begrunner valg av metode i egne undersøkelser. Målet er å forberede studentene på å gjennomføre egen forskning innenfor rammen av bacheloroppgaven i europastudier.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet, forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidatene

 • har kunnskap om normative teorier om europeisk integrasjon
 • har kunnskap om teoretiske tilnærminger til studier av europeisk integrasjon (EEC/EF/EU), med vekt på hvordan integrasjon kan forklares
 • har kunnskap om hvordan EU som politisk system kan forklares og analyseres, med vekt på interaksjon mellom ulike styringsnivåer (overnasjonalt, nasjonale, regionale/lokale)

Ferdigheter

Kandidatene kan:

 • anvende relevant teori i en drøfting av årsaker til europeisk integrasjon
 • anvende relevant teori i en drøfting av EUs virkemåter
 • gjennomføre en konsis og relevant litteraturgjennomgang
 • vurdere hvilke metodiske tilnærminger som er best egnet for å undersøke et valgt forskningsspørsmål

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatorisk skriftlig oppgave (godkjent/ikke godkjent).

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell oppgave

Mer om vurdering

Du må bestå semesteroppgaven for å gå opp til eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EUR2001 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Europastudier med fremmedspråk
 • Europastudier
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Forskningsoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Forskningsoppgave 100/100

Innlevering
11.12.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Forskningsoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU