course-details-portlet

EUR2201 - Teorier og metoder i Europastudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Forskningsoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Forskningsoppgave 100/100

Faglig innhold

Hvorfor har europeiske nasjonalstater valgt å avstå suverenitet til den Europeiske Union? Hvordan kan vi forklare både de store milepælene i den europeiske integrasjonen i form av traktatendringer og den mer gradvise utviklingen av samarbeidet som har funnet sted i periodene mellom disse milepælene? Hvem er hovedaktørene som driver integrasjon framover? Hvordan kan vi forklare at noen europeiske land har bestemt seg for å bli fullverdige medlemmer av EU, mens andre forblir mindre integrert? Kurset presenterer sentrale teoretiske tilnærminger til studier av europeisk integrasjon og det som i dag er EU og andre samarbeidsformer mellom europeiske land. Disse tilnærmingene blir brukt til å vurdere, forklare og forstå europeisk integrasjon, og til å analysere dagens EU som politisk system. Samtidig skal kurset lære studentene hvordan de selv kan velge, og bruke,et passende teoretiske rammeverk til et forskningstema de selv har valgt.

Kurset introduserer samtidig studentene til sentrale metoder i europastudier, som studiet av begivenhetsforløp («historical process tracing»), casestudier, innholdsanalyse og (enkel) statistisk analyse. Fokus er rettet mot hvordan ulike metoder benyttes i kombinasjon med integrasjonsteori. Studentene lærer å formulere forskningsspørsmål, å gjennomføre en litteraturgjennomgang, og hvordan de begrunner valg av metode i egne undersøkelser. Målet er å forberede studentene på å gjennomføre egen forskning innenfor rammen av bacheloroppgaven i europastudier.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet, forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidatene

 • har kunnskap om normative teorier om europeisk integrasjon
 • har kunnskap om teoretiske tilnærminger til studier av europeisk integrasjon (EEC/EF/EU), med vekt på hvordan integrasjon kan forklares
 • har kunnskap om hvordan EU som politisk system kan forklares og analyseres, med vekt på interaksjon mellom ulike styringsnivåer (overnasjonalt, nasjonale, regionale/lokale)

Ferdigheter

Kandidatene kan:

 • anvende relevant teori i en drøfting av årsaker til europeisk integrasjon
 • anvende relevant teori i en drøfting av EUs virkemåter
 • gjennomføre en konsis og relevant litteraturgjennomgang
 • velge passende teori for et selvvalgt forskningsprosjekt.
 • vurdere hvilke metodiske tilnærminger som er best egnet for å undersøke et valgt forskningsspørsmål

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatorisk skriftlig oppgave (godkjent/ikke godkjent).

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell oppgave

Mer om vurdering

Du må bestå semesteroppgaven for å gå opp til eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EUR2001 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Europastudier med fremmedspråk
 • Europastudier
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Forskningsoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Forskningsoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Forskningsoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU