course-details-portlet

EUR2201 - Europeisk integrasjonsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Hvorfor har europeiske nasjonalstater valgt å avstå suverenitet til den Europeiske Union? Hvordan kan vi forklare både de store milepælene i den europeiske integrasjonen i form av traktatendringer og den mer gradvise utviklingen av samarbeidet som har funnet sted i periodene mellom disse milepælene? Hvem er hovedaktørene som driver integrasjon framover? Hvordan kan vi forklare at noen europeiske land har bestemt seg for å bli fullverdige medlemmer av EU, mens andre forblir mindre integrert? Kurset presenterer sentrale teoretiske tilnærminger til studier av europeisk integrasjon og det som i dag er EU og andre samarbeidsformer mellom europeiske land. Disse tilnærmingene blir brukt til å vurdere, forklare og forstå europeisk integrasjon, og til å analysere dagens EU som politisk system.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Studentene
- er kjent med normative teorier om europeisk integrasjon
- har kunnskap om teoretiske tilnærminger til studier av europeisk integrasjon (EEC, EF, EU), med fokus på hva som kan forklare integrasjon
- har kunnskap om forskjellige måter man kan forklare og analysere hvordan EU fungerer som politisk system, med fokus på interaksjon mellom forskjellige nivåer (overnasjonale, nasjonale, regionale/lokale)

Ferdigheter:
Studentene kan
- bruke teoretiske tilnærminger til å diskutere grunnlaget for europeisk integrasjon på en analytisk måte
- bruke teoretiske tilnærminger for å diskutere hvordan EU fungerer, - knytte teorier om europeisk integrasjon til historiske og nåtidige hendelser og utvikling i den europeiske integrasjonsprosessen
- gi kritisk og konstruktiv tilbakemelding på essay i europeiske studier
- utlede konkrete empiriske forventninger fra abstrakte teoretiske tilnærminger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner. Obligatoriske skriftlige oppgaver (godkjent/ikke godkjent).

Obligatoriske aktiviteter

  • 3-5 oppgaver (essay)

Mer om vurdering

Minst 3 av 5 essays må være godkjent for å kunne levere eksamensoppgaven.

Ved gyldig fravær eller stryk på eksamen kan studenten søke til Institutt for historiske studier om å få utsatt eksamen neste semester. Ved gjentak av bestått eksamen må studenten melde seg opp til undervisning og avlegge ordinær eksamen i høstsemesteret. Obligatoriske aktiviteter fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EUR2001 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europastudier med fremmedspråk
  • Europastudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 12.11.2020

Innlevering 23.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU