course-details-portlet

EUR1001 - Innføring i Den europeiske union

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Hva er Den europeiske union (EU)? Hvordan fungerer den? Hva er de viktigste institusjonene i EU? Hvordan forholder medlemsstatene seg til EU-institusjonene? Hvordan interagerer institusjonene og hvordan arbeider de seg i mellom? På hvilke områder produserer EU felles politikk? EU er en kompleks, unik organisasjon som verken er en stat, en føderasjon eller en internasjonal organisasjon til forskjell fra for eksempel Europarådet, FN eller NATO. Dette emnet er en introduksjon til det politiske systemet i EU og gir et detaljert overblikk på de ulike institusjonene, forholdet mellom dem og måten de lager politikk på. Emnet gir også en bred oversikt over viktige politikkområder i EU, som økonomisk og monetær union, felles landbrukspolitikk, felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, etc. Det institusjonelle oppsettet av EU, EUs politikkutformingsprosesser og politikkområder blir også diskutert i emnet.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet, forventes å ha oppnådd følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten har

 • en grunnleggende forståelse av EU som politisk system
 • grunnleggende kunnskap om EUs institusjonelle struktur og virkemåte, inkludert EUs institusjoner og hvordan de former politikk
 • grunnleggende kunnskap om EUs politikkområder
 • kjennskap til kjernekonsepter som overnasjonalisme og mellomstatlighet
 • forståelse av forholdet mellom EU og medlemsstatene

Ferdigheter

Kandidaten er i stand til å

 • analysere rollen EUs institusjoner har i utforming av politikk og lovgivning
 • bruke sin kunnskap om EU i diskusjoner om EUs institusjoner, politikkområder og politikkutforming
 • kritisk analysere implikasjonene av EU som et overnasjonalt politisk system
 • presist bruke og kommunisere sin tilegnede kunnskap om EU i relevante kontekster
 • kritisk vurdere reliabiliteten og validiteten av offentlig informasjon om EUs institusjoner, deres interaksjon og utforming av EUs politikk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Loggbok. Obligatorisk aktivitet: Studentene må levere og få godkjent 3 loggbokaktiviteter som en forutsetning for å få avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 loggbokaktiviteter à ca. 500 ord.

Mer om vurdering

Alle 3 loggbokoppgaver må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskap om EU eller europastudier er påkrevd.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Europastudier med fremmedspråk
 • Europastudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU