course-details-portlet

ETT2204 - Helsefremming og tilhørighet i kommunen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet inneholder kunnskap og ferdigheter knyttet til ergoterapiprosessen i kommunen. Studenten skal lære om å kartlegge, planlegge og gjennomføre både individsentrerte og gruppebaserte tiltak for å øke aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Studenten skal kunne jobbe med hverdagsmestring ved sammensatte problemstillinger og forebygge aktivitetsutfordringer og –tap. Emnet inneholder kunnskap og ferdigheter knyttet til boligtilpasning, hjelpemidler og tilrettelegging for å fremme aktivitet og deltagelse i ulike livsfaser. Studenten skal lære om ledelse av eget fagfelt og anvende nye metoder og kunnskap i samarbeid med ulike brukergrupper, frivillige og andre relevante aktører.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innen ergoterapi som kan knyttes til helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen
- har kunnskap om til helse- og velferdssystemer, lover, regelverk og andre strategiske føringer i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen
- har kunnskap om brukermedvirkning, veiledning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging i kommuneergoterapi
- har kunnskap om ledelse
- har kunnskap om tilrettelegging for mestring av hverdagslivet ved bruk av hjelpemidler, teknologi, utforming eller tilrettelegging av bo- og nærmiljø
- har kunnskap om å fremme aktiv aldring og eldres mestring av hverdagslivets aktiviteter

Ferdigheter
Studenten
- kan gjennomføre en ergoterapeutisk arbeidsprosess på individ-, gruppe- og systemnivå som kan bidra til å fremme mestring og selvstendighet i hverdagslivet og muliggjøre deltagelse i lokalmiljøet
- kan anvende faglig kunnskap om betydningen av hverdagsaktiviteter, levevaner og aktivitetsbalanse som kan fremme helse og livskvalitet
- kan anvende faglig kunnskap om og sette inn tiltak og/eller behandling for mennesker med sosiale og helsemessige utfordringer, eller henvise videre ved behov

Generell kompetanse
Studenten
- kan planlegge og samarbeide om kartlegging og tiltak i lokalmiljøet med brukere, frivillige, personer, organisasjoner og andre relevante aktører på tvers av ulike sektorer i lokalmiljøet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker stor grad av studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe. Dette kan foregå ved bruk av basisgrupper, teambasert læring, selvstudium, oppgaver, seminarer og ferdighetslæring. Forelesninger og digitale læringsformer brukes når det er hensiktsmessig

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter bestått:
ETT/ETG1101 Person, aktivitet og deltakelse i hverdagsliv
ETT/ETG1102 Aktivitetsanalyse
EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
ETT/ETG1103 Aktivitetsvitenskap
ETT/ETG1104 Omgivelser, teknologi og tilgjengelighet
ETT/ETG110 Profesjonsutøvelse i ergoterapi (praksisstudier)

Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskapskravene er bestått.

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

En oversikt over oppdatert, anbefalt litteratur for emnet legges ut på læringsplattformen før emnestart. Studentene må ha egen PC i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG2204 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU