ET8209 - Metoder for planlegging av kraftproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet skal gi grundig forståelse av en rekke sentrale problemstillinger i optimal planlegging av kraftproduksjon, såvel vannkraft som termisk.

Den første delen går inn i vannkraftproduksjon, beregning av vannverdier, langtidsoptimalisering, korttidsoptimalisering og koblinger mellom disse. Forskjellige metoder for å løse ulike problemstillinger blir gjennomgått. Sentrale metoder er Stokastisk Dynamisk Programmering og Stokastisk Dual Dynamisk Programmering.

Videre behandles sentrale metoder for unit commitment, dvs aggregatplanlegging i hydro-termiske systemer. Videre tar kurset opp tema som integrering av fornybar energi og en kort introduksjon til kraftsystemkontroll.

Emnet tilpasses noe fra gang til gang med nyere papers.

En større prosjektoppgave innenfor simulering av et kraftsystem må gjennomføres som en del av kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- ha innsikt i produksjonsplanlegging i blandede systemer med vannkraft og termisk produksjon.
- kunne avanserte metoder for vannkraftplanlegging i markedsbaserte kraftsystemer.
- kunne metoder for driftsplanlegging av termisk produksjon, spesielt "unit commitment".
- ha grunnleggende innsikt i kraftsystemkontroll.
- ha forståelse av balansemarkeder og deres organisering.
Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
- kunne formulere relevante optimaliseringsproblemer innenfor fagområdet.
- kunne løse disse problemene.
- kunne tolke resultatene og forklare dem på en god måte.
Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studenten ha:
- kunnskap om generelle prinsipper og programmer som finnes innenfor området.
- fått trening i anvendelse av operasjonsanalytiske teknikker.
- forståelse av og innsikt i kraftmarkeder

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og obligatoriske øvinger.
Emnet undervises annet hvert år, neste gang høsten 2017.

Forkunnskapskrav

Forkunnskaper tilsvarende emnene TET4115 Elkraftsystemer, TIØ4120 Operasjonsanalyse, TET4135 Energiplanlegging og TET4185 Kraftmarkeder.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ET8205 7.5 01.08.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.