course-details-portlet

ET8100 - Elektrisk ledningsevne, dielektrisk tap og gjennomslag i fast og flytende høyspenningsisolasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Følgende hovedemner behandles: - Ione- og partikkel ledningsevne i glass, olje og andre amorfe isolasjonsmaterialer. Elektronisk ledningsevne i delvis krystallinske faste materialer der avhengighet av elektrisk felt og temperatur drøftes for Schottky, Poole-Frenkel og romladnindsbegrenset strøm. - Fysikalsk beskrivelse av permittivitet og dielektriske tap med utledning av Clausius Mosottis ligning, Debye-relaksjonen, ione- og grenseflatepolarisasjon, Garton effekt samt frekvens og tidsplan behandling av dielektrisk respons. - Gjennomslagsmekanismer i faste og flytende dielektrika samt metoder for statistisk evaluering av gjennomslagsdata. Fremstillingen knyttes i hovedsak til isolasjonsmaterialene: Plast, papir, glass og isolerende oljer.

Læringsutbytte

Emnets formål er å gi en videregående behandling av begrensende faktorer ved anvendelsen av ulike isolasjonsmaterialer i høyspenningsapparater. Kunnskaper: Etter gjennomført emne skal studenten - ha fysikalsk forståelse av elektriske ledningsmekanismer - ha fysikalsk forståelse av permittivitet og dielektriske tap - ha fysikalsk forståelse av mekanismer for elektrisk gjennomslag - kunne metoder for statistisk behandling av gjennomslagsdata. Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten - ha evne til å planlegge eksperimenter og tolke resultater i lys av fysikalske mekanismer for elektrisk ledning,-tap og -gjennomslag - kunne utvikle og dimensjonere nye høyspenningsapparater for både AC- og DC-spenning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger / kollokvier / Øvinger. Emnet undervises på norsk eller engelsk, avhengig av studentenes behov. Emnet undervises annet hvert år, neste gang våren 2024.

Kursmateriell

Kompendium.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU