course-details-portlet

ET6003 - Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset gir en bred innføring i både planleggingsfilosofi, ulike beregningsmetoder og deres anvendelsesområder og bruk av de ulike metodene i operativ planlegging. Metodenes styrke og svakheter og erfaringer fra praktisk bruk av dem vil bli presentert og diskutert. Kurset vil også legge stor vekt på modelleringsmessige sider og beskrive med eksempler betydningen av modellering samt kvalitet på inngangsdata til de ulike modellene. Planlegging i vannkraftbaserte system må utføres for lange tidshorisonter (opptil 5 år) og det er vanlig å bruke ulike modeller for ulike tidshorisonter. Resultater fra langsiktige strategimodeller brukes derfor som rammebetingelse for modeller med større detaljeringsgrad og kortere tidshorisont. Konsistens mellom modeller og kunnskap om begrensninger er viktig for forståelsen av analyseresultatene.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om metoder for planlegging av vannkraftbaserte system, modeller og modellforutsetninger for ulike tidshorisonter og hvordan rammebetingelser fra ett nivå brukes i neste nivå i planleggingshierarkiet.

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal deltakeren skal være i stand til å forstå det teoretiske grunnlaget for modeller som er utviklet, og aktivt bruke dette i sitt arbeid til å gi rammebetingelser for modellene for å sikre konsistens i planlegging og tolkning av resultater.

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal deltakeren ha god oversikt over modeller som brukes for planlegging av systemer som er koblet i topologi (innenfor hvert tidsintervall) og koblet over tid gjennom usikker ressurstilgang og energilagring. Dette inkluderer bruk av modeller basert på: Lineærprogrammering, Heltall, Dynamisk programmering samt modeller for å representere usikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er oganisert som 3 samlinger hver på 3 dager. Det er ca 45 forelesningstimer og 20 timer med regneøvinger.

Antall delakere er begrenset til 25 for å sikre diskusjoner i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på samlinger

Mer om vurdering

1. Deltagelse på alle samlinger er obligatorisk for å kunne delta på eksamen

2. Skriftlig (100% tellende)

3. Bestått / ikke bestått

4. D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

Minimum er 3. årig ingeniørutdanning men med krav om relevant praksis.
Sivilingenør/5-årig master innenfor tekniske fag
Det kan godkjennes annen utdanning hvis relevant praksis kan dokumenteres.

Kursmateriell

Det er utarbeidet et eget kompendium for kurset
1. Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemer, Del 1
Professor Olav Bjarte Fosso
2. Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemer, Del 2,
Professor Gerard L. Doorman, NTNU
Professor Olav Bjarte Fosso, NTNU
Seniorforsker Arne Haugstad, SINTEF Energi
Seniorforsker Birger Mo, SINTEF Energi
3. Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte systemer, Del 3,
Professor Olav Bjarte Fosso
Forsker Michael Belsnes
4. Utvalgte artikler.
5. Programvare utviklet ved SINTEF Energiforskning brukes som illustrasjon av konsepter og resultater

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU