course-details-portlet

ESTET8862 - Grunnlagsdiskusjoner i estetiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet har form av seminar og består av fremlegg og diskusjoner av teoretiske eller metodiske tekster med relevans for deltakernes forskningsprosjekter.

Kontakt kursansvarlig direkte for å melde deg opp til emnet.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter endt deltakelse oppnådd

Kunnskap

- om sentrale aktuelle teoretiske og metodiske problemstillinger i estetiske fag og kunne redegjøre for disse

Ferdigheter

- kunne analysere av teoretiske utlegninger, resonnementer og faglig argumentasjon også utover disiplinspesifikke rammer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er seminarbasert. Deltakeren skal holde to innlegg ved to ulike seminarer, en presentasjon av eget PhD-prosjektet, samt en tekstpresentasjon av fortrinnsvis en etablert tekst fra den humanistiske fagtradisjonen (subsidiært en mer spesifikk tekst av relevans for kandidatens prosjekt og de løpende diskusjonene i seminaret). Etter presentasjon og kommentarer gjøres teksten til gjenstand for en felles diskusjon. Deltageren forventes også å fungere som kommentator til minst ett innlegg fra en av de andre deltagerne. Kandidaten skal levere ett lengre essay (6 000-8 000 ord) i tilknytning til det stoffet som tas opp. Utover dette kreves det minimum deltagelse 5 ganger (møter à 3 timer), dvs. at kurset følges gjennom ett semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program eller tilsetting som stipendiat.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart og bestemmes på bakgrunn av gruppens sammensetning og faglige behov.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ESTET8861 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Estetiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU