course-details-portlet

ESTET8862 - Grunnlagsdiskusjoner i estetiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet har form av seminar og består av fremlegg og diskusjoner av teoretiske eller metodiske tekster med relevans for deltakernes forskningsprosjekter.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter endt deltakelse oppnådd

Kunnskap
- om sentrale aktuelle teoretiske og metodiske problemstillinger i estetiske fag og kunne redegjøre for disse

Ferdigheter
- kunne analysere av teoretiske utlegninger, resonnementer og faglig argumentasjon også utover disiplinspesifikke rammer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er seminarbasert. Deltakeren skal holde to innlegg ved to ulike seminarer, en presentasjon av eget PhD-prosjektet, samt en tekstpresentasjon av fortrinnsvis en etablert tekst fra den humanistiske fagtradisjonen (subsidiært en mer spesifikk tekst av relevans for kandidatens prosjekt og de løpende diskusjonene i seminaret). Etter presentasjon og kommentarer gjøres teksten til gjenstand for en felles diskusjon.
Deltageren forventes også å fungere som kommentator til minst ett innlegg fra en av de andre deltagerne.

Kandidaten skal levere ett lengre essay (6 000-8 000 ord) i tilknytning til det stoffet som tas opp. Utover dette kreves det minimum deltagelse 5 ganger (møter à 3 timer), dvs. at kurset følges gjennom ett semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Kursmateriell

Opplyses ved oppstart og bestemmes på bakgrunn av gruppens sammensetning og faglige behov.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Estetiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU