course-details-portlet

EP8413 - Veiledet studieemne i termo- og fluiddynamikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Kurset er organisert for PhD-studenter ved gruppe for termo- og fluiddynamikk og tar for seg videregående emner innenfor ett eller flere av gruppens spesialområder. Kursinnholdet er spesielt tilpasset hver enkelt student for å gi dybdekunnskap innenfor et spesifikt forskningsfelt. En detaljert liste med undervisningsmateriell vil bli utarbeidet av den aktuelle underviser under medvirkning av PhD-kandidaten selv og kurskoordinator. Et typisk innhold vil være utvalgte bøker eller deler av slike, artikler og annet relevant materiell for doktorstudier innenfor ett eller flere av følgende underområder: avanserte eksperimentelle metoder for eksperimentell eller beregningsbasert forskning, teoretisk analyse av termo-fluiddynamiske systemer, flerfasestrømning, strømning med fri overflate, turbulens, aerodynamikk og forbrenning.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomført kurs skal studenten kunne vise dyp kunnskap om emneområden kurset har omfattet innenfor ett eller flere av emneområdene som nevnt under "Kursinnhold".

Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten kunne

 • Forklare den konseptuelle og teoretiske bakgrunnen for emnene som er dekket med utgangspunkt i viktige artikler og tidligere vitenskapelig funn;
 • Kunne plassere sitt PhD-prosjekt i en videre kontekst innenfor forskningsfeltet og i forhold til state-of-the-art, og forklare disse klart og konsist;
 • Kunne formulere et forskningsspørsmål de har fordypet seg i klart og konsist;
 • Vise evne til å velge, anvende og begrunne metoder for å løse spesifikke problemer;
 • Analysere tidligere forskningsfunn kritisk.-

Generell kompetanse: Ved deltagelse i og fullføring av kurset skal studenten kunne:

 • Skrive en introduksjonsdel til en journalartikkel eller avhandling som bekriver state-of-the-art og formulere det aktuelle forskningsspørsmålet;
 • Skrive en metodedel til en journalartikkel eller avhandling som beskriver, begrunner og forklarer utvikling, valg og/eller anvendelse av hensiktsmessige avanserte eksperimentelle, numeriske og/eller teoretiske metoder for å besvare forskningsspørsmålet;
 • Diskutere og beskrive gjeldende state-of-the-art innen et utvalgt forskningsområde og kunne framføre velresonnerte argumenter og/eller antagelser for valg av forskningstilnærminger.

Læringsformer og aktiviteter

Læringen organiseres i hovedsak som veiledet selvstudium, men kandidaten forventes i noen tilfeller å følge forelesninger, kollokvier og/eller seminarer der aktuelle temaer diskuteres.

Kurset gis årlig i høstsemesteret, avhengig av antall registrerte kandidater. Hver student knyttes til en spesifikk underviser avhengig av det valgte forskningstemaet, som oftest en av PhD-veilederne.

Mer om vurdering

Hver kandidat skal formulere en klar prosjektbeskrivelse sammen med ett eller flere forskningsspørsmål. De skal så sette sammen en prosjektportefølje omkring disse spørsmålene basert på selvstudiet som er gjennomført. Denne skal sammenfattes til en kort rapport i artikkelform. Muntlig eksamen vil baseres på denne rapporten. Rapporten inngår som del av muntlig evluering og både skriftlig og muntlig prestasjon bidrar til den endelige karakteren.

Forkunnskapskrav

Mastergrad innen relevant ingeniørfag eller annen mastergrad relevant for det aktuelle PhD-studiet.

Studenten må ha tatt videregående emner i termo- eller fluiddynamikk eller på annet vis tilegnet seg videregående ferdigheter i disse fagfeltene.

PhD-studenten må være del av forskningsgruppe for Termo- og Fluiddynamikk; kontakt kurskoordinator for å diskutere om du er kvalifisert dersom det er tvil.

Kursmateriell

En detaljert liste med kursmateriell vil bli forberedt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Termisk energi
 • Strømningsteknikk
 • Mekanikk, termo- og fluiddynamikk - kontinuumsmekanikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU