course-details-portlet

EP8411 - Vannkraftverk; utvalgte tverrfaglige tema

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet er opprettet for å gi doktorgradsstudenter innen tema "vannkraft" en bred tverrfaglig plattform innenfor tema som tradisjonelt er blitt gitt på forskjellige institutt. Institutt for Vann og Miljøteknikk vil undervise følgende tema relatert til sin aktivitet: Inntak - Tunnelsystem – Kraftstasjoner – Optimalisering Institutt for Elkraftteknikk vil undervise følgende tema relatert til sin aktivitet: Tilstandsestimering og vedlikehold av elektrisk utstyr - Vannkraftgeneratorer; konstruktiv oppbygging og dimensjonering - Prosjektering av elektrisk anlegg i kraftstasjon Institutt for Energi og Prosessteknikk vil undervise følgende tema relatert til sin aktivitet: Dimensjonering av turbin - Dynamisk dimensjonering og reguleringsstabilitet - Drift og vedlikehold av turbin - Virkningsgradsmålinger i lab og felt

Læringsutbytte

Læringsmål: Kunnskaper: Studentene skal få detaljert kunnskap om inntak, tunnelsystem, kraftstasjoner, optimalisering, tilstandsestimering og vedlikehold av elektrisk utstyr, vannkraftgeneratorer, konstruktiv oppbygging og dimensjonering av vannkraftgeneratorer, prosjektering av elektrisk anlegg i kraftstasjon, dimensjonering av turbin, dynamisk dimensjonering og reguleringsstabilitet for kraftverk, drift og vedlikehold av turbin og virkningsgradsmålinger i lab og felt. Ferdigheter: Studenten skal være i stand til å utføre arbeidsoppgaver og gjenkjenne utfordringer på tvers av sin fagfelt gjennom tilegnelsen av kunnskapen inkludert i læringsmålene. Generell kompetanse: Studentene skal øke sin generelle kompetanse ved å få en bred innsikt i fagfeltene som i fellesskap samarbeider i et vannkraftverk. Denne kompetansen vil ellers ikke bli tilegnet gjennom spesialiseringene som et doktorgradsarbeid er. Disse målene vil være nært knyttet til de tema som de forskjellige institutt bidrar med.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og utvalgte regneoppgaver. Faget gis KUN hvis det er studenter fra alle instituttene Elkraftteknikk, Bygg og Miljøteknikk og Energi og Prosessteknikk (eller tilsvarende) påmeldt samme semester.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves en score på minimum 70% (70 av 100 poeng) på eksamen.

Forkunnskapskrav

Mastergrad innenfor teknologiske fag med Vannkraftrelatert bakgrunn.

Kursmateriell

Kompendium og utlevert materiale

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Strømningsteknikk
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
  • Turbiner
  • Vannkraft
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU