EP8411 - Vannkraftverk; utvalgte tverrfaglige tema

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet er opprettet for å gi doktorgradsstudenter innen tema "vannkraft" en bred tverrfaglig plattform innenfor tema som tradisjonelt er blitt gitt på forskjellige institutt.
Institutt for Vann og Miljøteknikk vil undervise følgende tema relatert til sin aktivitet: Inntak - Tunnelsystem – Kraftstasjoner – Optimalisering
Institutt for Elkraftteknikk vil undervise følgende tema relatert til sin aktivitet: Tilstandsestimering og vedlikehold av elektrisk utstyr - Vannkraftgeneratorer; konstruktiv oppbygging og dimensjonering - Prosjektering av elektrisk anlegg i kraftstasjon
Institutt for Energi og Prosessteknikk vil undervise følgende tema relatert til sin aktivitet: Dimensjonering av turbin - Dynamisk dimensjonering og reguleringsstabilitet - Drift og vedlikehold av turbin - Virkningsgradsmålinger i lab og felt

Læringsutbytte

Læringsmål:

Kunnskaper:
Studentene skal få detaljert kunnskap om inntak, tunnelsystem, kraftstasjoner, optimalisering, tilstandsestimering og vedlikehold av elektrisk utstyr, vannkraftgeneratorer, konstruktiv oppbygging og dimensjonering av vannkraftgeneratorer, prosjektering av elektrisk anlegg i kraftstasjon, dimensjonering av turbin, dynamisk dimensjonering og reguleringsstabilitet for kraftverk, drift og vedlikehold av turbin og virkningsgradsmålinger i lab og felt.

Ferdigheter:
Studenten skal være i stand til å utføre arbeidsoppgaver og gjenkjenne utfordringer på tvers av sin fagfelt gjennom tilegnelsen av kunnskapen inkludert i læringsmålene.

Generell kompetanse: Studentene skal øke sin generelle kompetanse ved å få en bred innsikt i fagfeltene som i fellesskap samarbeider i et vannkraftverk. Denne kompetansen vil ellers ikke bli tilegnet gjennom spesialiseringene som et doktorgradsarbeid er.

Disse målene vil være nært knyttet til de tema som de forskjellige institutt bidrar med.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og utvalgte regneoppgaver. Ved få studenter oppmeldt til eksamen (mindre enn ti) og ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
For å få bestått i emnet kreves en score på minimum 70% (70 av 100 poeng) på eksamen.
Faget gis kun hvis det er studenter fra alle instituttene Elkraftteknikk, Vann- og Miljøteknikk eller Energi og Prosessteknikk (eller tilsvarende) påmeldt samme semester.

Forkunnskapskrav

Mastergrad innenfor teknologiske fag med Vannkraftrelatert bakgrunn.

Kursmateriell

Kompendium og utlevert materiale

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.