course-details-portlet

EP8208 - Varme- og massetransport i porøse materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Fysikalske og kjemiske effekter ved kontakt mellom fluid og porevegg. Varme- og massetransport med og uten kjemisk reaksjon og stråling i porene. Analogi mellom varme og massetransport. Diffusjon og konvektiv varme og massetransport, diffusivitet. Transient og stabil massetransport i ulike faser. Adsorpsjon og desorpsjon, energiomsetning. Kapillartrykk, kapillarstrømning. Strålingsutveksling inne i porer. Fenomenologisk betraktning. Sideeffekter som krymping/svelling, deformasjon, spenningstilstand. Praktiske eksempler fra tekniske prosesser. Matematisk modellering av transportprosessene. Innholdet i kurset vil bli tilrettelagt for de studenter som tar kurset. Emnets innhold kan bli tilrettelagt i forhold til gruppen av studneter..

Læringsutbytte

Kunnskapsbaserte læringsmål: Med bakgrunn i gitte faser, betingelser og geometrier av systemene skal studenten: Innføre likhetsprinsippet om varme- og massetransport for konvertering av transportobjekt likninger til modell-ligninger. • Identifisere transportmekanismen som styres internt eller eksternt basert på ligningene for bevarelse av varme og masse. Analysere stabil tilstand og lagringsflyktig transport under laminær eller turbulent strømning. Karakterisere konsentrasjon, termiske og hydrodynamisk grensesjikt, og egenskaper knyttet til styrende transportmekanismer

Ferdighetsbaserte læringsmål: Studenten vil utvikle ferdigheter og evne til å: identifisere om transportmekanismer forekommer i: stabil tilstand, forbigående, laminære, turbulente, interne og eksterne strømninger. Bruke passende likninger for å utforme transportprosesser bedre. Utføre beregninger av masse- og varmeoverføring for binære og flerkomponent systemer som; varmevekslere, fordampere, filtre, membraner, væskeutskillere, absorbenter, tørking, partikler og faseutskillere.

Generell kompetanse: Ved gjennomført kurs vil studenten ha generelle kompetanse til å: Gjennomføre eksperimentelt arbeid på varme- og massetransport basert på styrende lover, grunnprinsipper og prinsipper for bruk. Utforme og vedlikeholde masse- og varmetransportutstyr og utskillelsesprosesser. Gjennomføre revisjon og evaluering av masse- og varmetransport i relaterte industrielle anlegg og prosesser. Sammenligne ytelser på massetransport og energiforbruk i industrielle prosesser og systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, der studentene foreleser de ulike tema. Forelesningene vil blir etterfulgt av diskusjoner av emnet. Frivillige øvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

TEP4120 Termodynamikk, TEP4130 Varme- og massetransport, eller tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, tidsskriftartikler/utdrag av annen faglitteratur som er relevant til fagtemaene og som angis i forelesningene. Det faglige innholdet kan bli justert avhangig av gruppen av studenter som følger emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Termodynamikk
  • Teknisk varmelære
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU