EP8201 - Varmetransportberegninger ved stråling og konduksjon i varmeteknisk utstyr

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Følgende hovedemner behandles:
- Konduksjon: Konduktivitet i faste stoffer, væsker og gasser. Stasjonær konduksjon inkl. finner/ribber. Beregning av kontakt-motstand. Ikke-stasjonær konduksjon. Smelting/størkning.
- Termisk stråling: Strålingsegenskaper for faste stoffer, væsker og gasser. Stråling mellom legemer. Stråling i absorberende medier. Varmeoverføring ved stråling i kombinasjon med konduksjon og/eller konvenksjon. Forenklede metoder for beregning av stråling i lukkede rom. //
Faget vil ikke tilbys dersom det er færre enn 5 kandidater.

Læringsutbytte

-Kunnskaper: Emnet gir studenten kunnskap om:
• Konduksjon: Termisk ledningsevne i faste stoffer, gasser og væsker. Konduksjonslikningen for stasjonære og transiente situasjoner. Løsning av konduksjonslikningen ved hjelp av analytiske og numeriske metoder.
• Termisk stråling: Fundamentale egenskaper ved stråling basert på elektromagnetisk bølgeteori. Formfaktor-algebra og strålingsutveksling mellom flater (ideelle og reelle). Eksakte og approksimative løsningsmetoder for strålingsutveksling.

-Emnet gir studenten innsikt i:
• Konduksjon: Varmeledning i en og flere romlige dimensjoner. Varmetransport ved konduksjon i stasjonære og transiente situasjoner. Varmeleding i finner. Konduksjon ved smelting/størkning.
•Stråling: Materialers strålingsegenskaper. Beregningsmetoder for strålingsutveksling mellom flater. Stråling fra/til gasser.

-Ferdigheter: Emnet gjør studenten i stand til å: •
• Analysere og beregne varmeoverføring ved termisk konduksjon og stråling for praktiske situasjoner.

-Generell kompetanse: Emnet gir studenten: •Videregående kunnskaper innen varmetransport ved termisk stråling og konduksjon.. •Ferdigheter til å analysere og beregne varmeoverføring i sammensatte problemer og i varmeteknisk utstyr.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, alternativt kollokvier samt obligatoriske regneøvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetteer gode grunnkunnskaper i varmetransport tilsvarende emne TEP4130 Varme- og massetransport.

Kursmateriell

Vil angis ved kursets start.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4902 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.