course-details-portlet

EP8123 - Dynamisk MFA modellering (MFA2)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 1 timer D
Oppgave 40/100

Faglig innhold

Lagrene fra det bygde miljøet - som bygninger, infrastrukturer eller kjøretøy - tilfredsstiller menneskelige behov og ønsker. Samtidig påvirker oppbyggingen, bruken og håndteringen av disse lagrene de viktigste menneskeskapte material- og energiflytene. Å transformere bygde miljø lagrene er derfor avgjørende for å balansere menneskelige behov med miljøbeskyttelse. Konsekvensene av slike transformasjoner blir ofte forsinket på grunn av tiden det tar før nye teknologier blir tatt i bruk (f.eks. for å redusere utslipp), eller fordi livssyklusen/livsløpet strekker over lengre tid (f.eks. for å bli tilgjengelig for gjenvinning). For å fange opp disse forsinkelseseffektene for ressursbruk og utslipp, er det avgjørende å analysere dynamikken i det bygde miljø. Kurset introduserer dynamisk materialstømanlyse (dynamic Material Flow Analysis - dMFA), et verktøy som brukes til å beskrive systemer over tid for ressursbruk og utslipp ved hjelp av masse- og energibalanseprinsipper. Studentene lærer hvordan de kan utvikle og bruke dMFA-modeller for å generere forcasting- og backcastingscenarioer for å avgjøre hvordan forskjellige utslippsmål kan oppnås under forskjellige forhold som befolkningsvekst, eksisterende infrastruktur, klima, nye teknologier, brukeratferd, forskrifter.

Forelesninger om prinsippene for dMFA og lagerdynamikk suppleres med introduksjon om bruk av Python og Jupyter Notebooks og praktiske øvelser. I øvingene jobber studentene i grupper på to for å utvikle sine egne modeller og scenarioer for kjøretøy- og bygningslager og tolke resultatene fra et klimapolitisk perspektiv. Studentene vil presentere sine mellomliggende og endelige arbeider i et seminar hver. Kurset innebærer gjesteforelesninger fra industrien og regjeringen og en ekskursjon.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene vil kunne formulere de viktigste problemene knyttet til utvalgte bygde miljøsystemer, beskrive verktøyene som brukes til å analysere disse problemene (inkludert deres styrker og begrensninger), og beskrive den juridiske og sosioøkonomiske konteksten.

Ferdigheter: Studentene vil skaffe seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å velge passende systemgrenser for å svare på spesifikke spørsmål knyttet til et problem, utvikle modeller som er egnet til å identifisere alternative løsningsstrategier, bruke Python for å programmere dMFAer, og diskutere forskjellige inngrep med tanke på deres effektivitet og potensielle fordeler, avveininger, risikoer og hindringer.

Generell kompetanse: Studentene vil kunne utføre litteraturstudier ved hjelp av online-databaser og biblioteksystemer, arbeide effektivt i team, organisere en kodebase for vitenskapelig forskning og formidle sine funn på en effektiv og transparent måte i muntlig (presentasjon) og skriftlig form (vitenskapelig rapport).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med lærere og eksterne eksperter, veiledet selvstudie for utvalgte case-studier (individuelt og i grupper). Studentene arbeider med egne prosjekter med veiledning i øvingstimer og seminarer der de presenterer sitt arbeid. Kursets språk er engelsk.

Mer om vurdering

Kurset bygger opp mot et studentprosjekt om bygningsmassen i et land. Prosjektet utvikles over flere uker i grupper på to og resulterer i en skriftlig rapport.

Sluttresultatet (bestått/ikke bestått) består av den skriftlige rapporten om prosjektet som blir levert av gruppen (40%) og en muntlig eksamen ved slutten av kurset (60%).

Konteksamen vil bli gjennomført som en muntlig eksamen.

Kursmateriell

Ulike kursmateriell vil bli brukt og distribuert elektronisk på Blackboard i løpet av semesteret.

Faget blir vanligvis sammenlagt med tilsvarende kurs på masternivå (TEP4290).

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU