course-details-portlet

EP8123 - Dynamisk MFA modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Muntlig eksamen 70/100 D

Faglig innhold

Emnet rettes inn mot veivalg og strategier for hvordan det bygde miljø (eks. bygninger, infrastruktur, transportmidler, etc.) kan omdannes med sikte på å møte fremtidige krav til funksjon innenfor en ramme av definerte miljø- og ressursmessige betingelser. Det legges særskilt vekt på å analysere mengde og sammensetning av det bygde miljø, viktige drivere for endring over tid, fysiske innstrømmer og utstrømmer, samt miljømessige konsekvenser. Verktøyene for å modellere og simulere omdanningsprosesser fokusserer på dynamisk MFA og scenarioutvikling (forecasting og backcasting).

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal være i stand til å formulere viktige problemstillinger for delsystem av det bygde miljø, å beskrive state-of-the-art metodikk for å analysere disse problemstillingene (inklusive deres styrker og svakheter), og å beskrive deres juridiske og sosioøkonomiske kontekst. Ferdigheter: Studentene har tilegnet seg nødvendige ferdigheter for å velge egnede systemgrenser for å besvare spesifikke spørsmål relatert til et problem, for å utvikle modeller egnet til å angi alternative strategier for forbedring av systemer, og for å drøfte ulike tiltak med sikte på effektivitet, mulige gevinster, risiki, barrierer og avveininger. Generell kompetanse: Studentene er i stand til å utføre litteraturstudie ved bruk av online databaser og bibliotektjenester, å arbeide effektiv sammen in team, og å kommunisere resultater og funn på en effektiv og transparent måte i muntlig for (presentasjoner) og skriftlig form (faglig rapport).

Læringsformer og aktiviteter

Dette kurset er koblet til MSc kurset TEP4290. Seminarer med forelesninger av lærere og eksterne eksperter, studentpresentasjoner, samt veiledet selvstudium (individuelt og i grupper) med arbeid på utvalgte case studier. Emnet undervises på engelsk. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Kursmateriell

Avtales i begynnelsen av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU