EP8108 - Livssyklusvurdering og miljøsystemanalyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kurset tar for seg livssyklusanalyse, kryssløpsanalyse, og miljøkonsekvensanalyse, men fokuserer på livssyklusanalyse. Kurset fokusserer på dagens standard og vitenskapelige diskusjon knyttet til både inventarmodellering og miljøkonsekvensanalyse. Kjernen i kurset er avanserte teknikker i inventarmodellering av produktsystemer og større produksjons-forbruks-nettverk. Kurset omhandler nyere framskritt i bruk av kryssløpsanalyse i LCA. Allokering, tilordnende og forandringsorientert analyse, og handtering av resirkulering er diskutert. Miljøpåvirkningsmetoder som fokuserer på henholdsvis miljøpåvirkningskategorier og miljøskader er introdusert ved bruk av de nye LCimpact metodene som eksempel. Vurdering av klimaeffekt av bioenergi. Kurset omhandler også enkelte eksempler av bruk av LCA for å belyse viktige tema innen miljø- og teknologipolicy. Planlegging og interpretering av LCA resultater er tatt opp gjennom casestudier fra industri og offentlig politikk.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene:
1. ha en oversikt over metoder i miljøsystemanalyse og forstå målsetning og anvendelse av metodene sammenlignet med LCA
2. forstå oppbygging og gjennomføring av LCA, inklusive metoder for inventarinnhenting, inventarmodellering, og vurdering av miljøkonsekvenser.
3. ha en oversikt over forskningsspørsmål som er besvart med LCA eller som handler om LCA metodene
4. kunne vurdere studier innen livssyklusanalyse og deres bidrag til kunnskapsfronten
5. kunne anvende matrisemetoder for inventarmodellering basert på prosesser, økonomiske sektorer eller hybrid tilnærming
6. kunne anvende metoder for miljøeffektanalyse og bedømme/interpretere resultater
7. kunne modellere og bedømme usikkerhet i LCA

Læringsformer og aktiviteter

Emnet blir undervist som 2-ukers intensiv kurs med forelesninger og øvinger i mai/juni. Øvinger er stort sett på data og programvaren MatLab brukes. Det stilles store krav til lesning av faglitteratur, og studenter er påkrevt å lese pensum på forhånd. Emnet undervises i samarbeid med flere universiteter i Europa og gir en god mulighet for å danne nettverk med andre PhD studenter. Kontakt faglærer for å få nærmere informasjon. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Opptak i PhD programmet.

Kursmateriell

Kompendium.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.