course-details-portlet

EP8108 - Livssyklusvurdering og miljøsystemanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Kurset gis som intensivkurs 2 uker på sommeren annethvert år. Neste gang blir 2024. Se også: https://www.ntnu.edu/indecol/psie

Kurset tar for seg livssyklusanalyse, kryssløpsanalyse, og miljøkonsekvensanalyse, men fokuserer på livssyklusanalyse. Kurset fokusserer på dagens standard og vitenskapelige diskusjon knyttet til både inventarmodellering og miljøkonsekvensanalyse. Kjernen i kurset er avanserte teknikker i inventarmodellering av produktsystemer og større produksjons-forbruks-nettverk. Kurset omhandler nyere framskritt i bruk av kryssløpsanalyse i LCA. Allokering, tilordnende og forandringsorientert analyse, og handtering av resirkulering er diskutert. Miljøpåvirkningsmetoder som fokuserer på henholdsvis miljøpåvirkningskategorier og miljøskader er introdusert ved bruk av de nye LC-IMPACT metodene som eksempel. Vurdering av klimaeffekt av bioenergi. Kurset omhandler også enkelte eksempler av bruk av LCA for å belyse viktige tema innen miljø- og teknologipolicy. Planlegging og interpretering av LCA resultater er tatt opp gjennom casestudier fra industri og offentlig politikk.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene: 1. ha en oversikt over metoder i miljøsystemanalyse og forstå målsetning og anvendelse av metodene sammenlignet med LCA 2. forstå oppbygging og gjennomføring av LCA, inklusive metoder for inventarinnhenting, inventarmodellering, og vurdering av miljøkonsekvenser. 3. ha en oversikt over forskningsspørsmål som er besvart med LCA eller som handler om LCA metodene 4. kunne vurdere studier innen livssyklusanalyse og deres bidrag til kunnskapsfronten 5. kunne anvende matrisemetoder for inventarmodellering basert på prosesser, økonomiske sektorer eller hybrid tilnærming 6. kunne anvende metoder for miljøeffektanalyse og bedømme/interpretere resultater 7. kunne modellere og bedømme usikkerhet i LCA

Læringsformer og aktiviteter

Emnet blir undervist som 2-ukers intensiv kurs med forelesninger og øvinger i sommer annethvert år. Øvinger er stort sett på data og programvaren MatLab, R og Pyhton brukes. Det stilles store krav til lesning av faglitteratur, og studenter er påkrevt å lese pensum på forhånd. Emnet undervises i samarbeid med flere universiteter i Europa og gir en god mulighet for å danne nettverk med andre PhD studenter. Kontakt faglærer for å få nærmere informasjon. For å få bestått i emnet kreves det en "research paper" som leveres inn etter sommer skolen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Sommerskolen drives i samarbeid med Radboud University i Nederland. Selve to ukers kurset gir 4 stp. For 7,5 studiepoeng for NTNU-studenter skal det leveres skriftlig utkast etter kurset.

Forkunnskapskrav

Opptak i en PhD programm. En søknad må sendes. Mer informasjon finnes på: https://www.ntnu.edu/indecol/psie

Kursmateriell

Kompendium.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU