course-details-portlet

ENG6104 - Flerspråklighet i engelskfaget

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet fokuserer på problemstillinger som er viktige for lærere som arbeider med flerspråklige og flerkulturelle elever. Det gir en innføring i teoretiske begreper knyttet til forskning på flerspråklighet, og fokuset er i stor grad på ulike pedagogiske tilnærminger som fremmer flerspråklig utvikling i engelskfaget.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten
-kan definere flerspråklig språktilegnelse og forklare hvordan dette skiller seg fra første- og andrespråktilegnelse/en- og tospråklighet
-forstår kompleksiteten i flerspråklighet både fra individuelle og sosiale perspektiv, og kan identifisere og utfordre språkideologier som kan påvirke holdninger til flerspråklighet
-har kunnskap om fordelene og utfordringene ved flerspråklighet i utdanning, spesielt i sammenhenger hvor engelsk undervises som et tredje språk eller 'additional language'
-kan bruke teoretiske begrep til å utvikle klasseromspraksiser som støtter flerspråklig språkutvikling
-kan velge, modifisere og utvikle undervisningsopplegg og aktiviteter som drar nytte av alle de språklige ressursene til alle elevene, og knytte disse til gjeldende læreplan for engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert kurs over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet, og benytter ulike nettløsninger for samarbeid og interaksjon. Videokonferanseverktøy vil kunne bli anvendt til muntlig presentasjon og eventuelt andre gruppemøter og veiledning på nett.

De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet, og det gis tilbakemeldinger på disse i form av skriftlige tilbakemeldinger og/eller veiledning.

Annet
Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform, samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin, samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon, samt webkamera til nettmøter.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 hjemmeoppgaver

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er mappevurdering med 3 arbeider. Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)

Forkunnskapskrav

30 studiepoeng i engelsk

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 26.11.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU