course-details-portlet

ENG6016 - Muntlighet i klasserommet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er didaktisk orientert, og følgende tema behandles: arbeid med språkutvikling, særlig den muntlige, språkferdigheter og språklæringsstrategier i klasserommet.

Ett eller flere arbeidskrav innebærer deling av kunnskap tilegnet gjennom emnet, med kolleger. Dette kan for eksempel dreie seg om utarbeiding av digital-didaktiske ressurser som demonstreres for kolleger / prøves ut med elever, og deretter drøftes med kolleger.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har
- kunnskap om bruk av digitale kilder og verktøy i læringsarbeidet i klasserommet
- kunnskap om tilrettelegging av elevers språklæring gjennom bruk av læringsstrategier


Ferdigheter
Studenten kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egne undervisningsopplegg.

Generell kompetanse
Studenten kan ta i bruk ulike måter å veilede og vurdere elever på, i utvikling av muntlig kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet er leksjonsbasert, og hver leksjon tar for seg gitte tema som behandles gjennom arbeid med leksjon og tilhørende pensumtekster og oppgaver. Studenter vil ha skriftlig kontakt med faglærer og medstudenter via emnets forum og blogg. I tillegg vil studentene benytte digitale verktøy for muntlig presentasjon og nettmøter.

Obligatoriske aktiviteter
Arbeidskrav med variasjon i omfang, form, innhold og formål, med fokus både på skriftlig og muntlig arbeid, samt på responsarbeid. Noe av arbeidet organiseres som gruppearbeid. Akademisk tekstproduksjon og kildebruk er viktig å beherske for å formidle fagkunnskap, derfor inneholder kurset også krav om to lengre obligatoriske tekster. Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget. De må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk 1, 8.-13. trinn (KENG1-8-13)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram KENG1-8-13

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.12.2020

Innlevering
03.12.2020


09:00


21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.05.2021

Innlevering
31.05.2021


09:00


21:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU