ENG6012 - Litteratur I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en introduksjon til engelskspråklig litteratur med fokus på enkeltteksten og den litterære sjangeren teksten tilhører. Det fokuseres både på den enkelte teksts unike kvalitet, samt dens sjangermessige trekk og begrensninger. Samtidig skal studentene tilegne seg grunnleggende ferdigheter i praktisk analyse og tolkning av litterære tekster.

Emnet vil i tillegg søke å sette enkeltteksten i en historisk og kulturell sammenheng, også med sosiale utfordringer og forfatterens liv og erfaringer som bakgrunn, for å hjelpe studentene å lære hvordan å forstå, tolke og analysere tekstene. Hovedfokus vil være på litterære tekster og utvalgte sjangre innenfor prosa, drama og poesi.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- gjøre rede for et utvalg av verk innen engelskspråklig litteratur
- gjøre rede for ulike typer engelskspråklig litteratur
- forklare hvordan ulike typer litterære tekster formidler historier og meninger
- bruke engelskspråklig fagterminologi knyttet til litterær analyse
- skrive en tekst med litterær analyse på korrekt engelsk
- bruke fagspesifikke metoder for å lese litterære tekster kritisk og selvstendig

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet, og benytter seg av blogg, forum, skriftlige og/eller muntlige oppgaver og veiledning.

Videokonferanseverktøy vil kunne bli anvendt til muntlig presentasjon og eventuelt andre gruppemøter og veiledning på nett.


Annet:

Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon, samt webkamera til nettmøter.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2–4 skriftlige innlegg som skal brukes mot innlevering av semesteroppgaven (ca. 1500 ord); mulig muntlig element

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er semesteroppgave. Dette gjelder også utsatt eksamen.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning (FJENG)
Engelsk videreutdanning for lærere (FJENGVUÅ)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1303 7.5 01.09.2019
ENG6018 7.5 01.09.2019

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.