course-details-portlet

ENG6012 - Litteratur I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet er en introduksjon til engelskspråklig litteratur med fokus på enkeltteksten og den litterære sjangeren teksten tilhører. Det fokuseres både på den enkelte teksts unike kvalitet, samt dens sjangermessige trekk og begrensninger. Samtidig skal studentene tilegne seg grunnleggende ferdigheter i praktisk analyse og tolkning av litterære tekster.

Emnet vil i tillegg søke å sette enkeltteksten i en historisk og kulturell sammenheng, også med sosiale utfordringer og forfatterens liv og erfaringer som bakgrunn, for å hjelpe studentene å lære hvordan å forstå, tolke og analysere tekstene. Hovedfokus vil være på litterære tekster og utvalgte sjangre innenfor prosa, drama og poesi.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- gjøre rede for et utvalg av verk innen engelskspråklig litteratur
- gjøre rede for ulike typer engelskspråklig litteratur
- forklare hvordan ulike typer litterære tekster formidler historier og meninger
- bruke engelskspråklig fagterminologi knyttet til litterær analyse
- skrive en tekst med litterær analyse på korrekt engelsk
- bruke fagspesifikke metoder for å lese litterære tekster kritisk og selvstendig

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet, og benytter seg av blogg, forum, skriftlige og/eller muntlige oppgaver og veiledning.

Videokonferanseverktøy vil kunne bli anvendt til muntlig presentasjon og eventuelt andre gruppemøter og veiledning på nett.


Annet:

Emnet er nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon, samt webkamera til nettmøter.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 til 4 oppgaver

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er semesteroppgave. Dette gjelder også utsatt eksamen.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk, Take Credit 1 (KTC1)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Take Credit 1 (KTC1)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1303 7.5 01.09.2019
ENG6018 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering 11.09.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU