course-details-portlet

ENG6011 - Kulturkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette nettbaserte emnet gir en innføring i sosiale og politiske forhold i USA og Storbritannia. Emnet vil ha fokus på tema knyttet til blant annet befolkning og minoriteter, politiske verdier og samfunnsprinsipper. Disse temaene vil belyses innenfor en samtidshistorisk ramme.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- gjøre rede for grunnleggende sosiale og politiske forhold i det amerikanske og britiske samfunnet
- analysere aktuelle tema og samfunnsfaglige forhold fra et historisk perspektiv
- sammenligne forskjellige engelskspråklige kulturer med henblikk på politiske og sosiale forhold
- vise innsikt i metodiske og teoretiske tilnærminger innen kulturkunnskap
- produsere selvstendige analyser av tema innenfor kulturkunnskap som emnet tar for seg
- uttrykke seg godt på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner som dekker de ulike temaene i emnet.
De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet, og det gis skriftlige/muntlige tilbakemeldinger og/eller veiledning.
Kontakt med lærer og medstudenter skjer i diskusjonsforum, i tilbakemeldinger på oppgaver, og på e-post.


Annet:

Emnet er rent nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Studenter trenger nødvendig utstyr for å kunne spille inn lyd og bilde i en audiovisuell presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig oppgave (videopresentasjon) på ca. 6 minutter
  • 1 plagieringsquiz
  • Bloggaktivitet på ca. 300–400 ord
  • 1 skriftlig oppgave på ca. 1000 ord

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

To av aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.

Eksamensformen er mappevurdering med 3 arbeider (skriftlig oppgave, videopresentasjon, refleksjonstekst). Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også for utsatt eksamen.
- Videopresentasjonen utvides til ca. 7 minutter og revideres i henhold til tilbakemelding gitt på obligatorisk aktivitet
- Skriftlig oppgave utvides til ca. 1200 ord og revideres i henhold til tilbakemelding gitt på obligatorisk aktivitet
- Refleksjonstekst knyttes til begge arbeider, og skal til sammen være ca. 400–500 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk, Take Credit 1 (KTC1)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning (FJENG)
Engelsk videreutdanning for lærere (FJENGVUÅ)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1004 3.0 01.09.2017
ENG1401 7.5 01.09.2019
ENG1402 3.0 01.09.2019
ENG1404 3.0 01.09.2019
ENG6017 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 03.12.2019

Innlevering 17.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100

Innlevering 29.05.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU