course-details-portlet

ENG6010 - Språkferdighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende strukturer i det engelske språket og aspekter ved engelsk språkbruk. Sentrale tema er grunnleggende grammatiske begreper og strukturer, ordtilfang og leksikalske sammenhenger, forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk, diskurskompetanse, tekstanalyse, oversettelse og annen tekstproduksjon. Det fokuseres på stilistisk variasjon og konvensjoner knyttet til ulike teksttyper. Aspekter ved engelsk språk og språkbruk som har spesiell relevans for norskspråklige studenter, vies særlig oppmerksomhet.
Emnet skal gjøre studentene bevisste på og kritiske til språklige valg i forskjellige sammenhenger og bidra til oppøving av språkferdighet i engelsk.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kandidaten kan
- gjenkjenne grunnleggende grammatiske strukturer i engelsk
- gjøre rede for språklige avvik i engelskspråklige tekster med bruk av fagspråk
- gjøre rede for ulike språklige virkemidler i ulike typer tekst og hvilken funksjon disse virkemidlene har
- analysere og reflektere over leksikalske, grammatiske og pragmatiske trekk i engelsk, samt forskjeller mellom engelsk og norsk, og anvende dette i analyser av tekst
- anvende kunnskap om vokabular, grammatikk og språklig variasjon i formidling og til å utvikle egen språkferdighet
- uttrykke seg godt på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet.

De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet. Studentene gis tilbakemeldinger på obligatoriske aktiviteter og tilbys veiledning.

Blogg og diskusjonsforum brukes aktivt til faglige utvekslinger.
Emnet har også obligatoriske nettmøter med faglige presentasjoner.


Annet:

Emnet er helt nettbasert. Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte e-postadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost. Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Studenter bør ha tilgang på oppdatert datamaskin samt god internettforbindelse. Alle må ha et fungerende headset med mikrofon samt webkamera til nettmøter og for opptak av presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon i nettmøte
  • 3 skriftlige aktiviteter

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

To av de obligatoriske aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.


Eksamensformen er mappevurdering med 3 arbeider (skriftlig oppgave, videopresentasjon, refleksjonstekst). Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Engelsk fjernundervisning, bachelornivå (FJENG)
KOMPiS Engelsk, Take Credit 1 (KTC1)

Forkunnskapskrav

Engelsk fra videregående skole eller tilsvarende.

Krever opptak til studieprogram:
KTC1

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG1201 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU