course-details-portlet

ENG3901 - Masteroppgave i engelsk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 20 minutter
Oppgave 1/1

Faglig innhold

En vitenskapelig undersøkelse om et språklig eller litterært emne, eller et emne i kulturhistorie på ca. 15 000 ord, ikke medregnet forord, litteraturliste eller vedlegg. Det er også mulig å velge et tverrdisiplinært emne. Masteroppgaven kan ta for seg fagdidaktiske problemstillinger innen disiplinene. Studenten skal skrive et sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side som skal stå først i masteroppgaven. Oppgaven og sammendraget skal skrives på engelsk.

Studenten skal i et eget tillegg på inntil én side i masteroppgaven gjøre rede for masterarbeidets relevans for virket som lektor.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått dette emnet
- er i stand til å skrive en akademisk avhandling på ca. 15 000 ord på engelsk om et emne innenfor en eller flere disipliner innen engelsk (litteratur, kulturhistorie, eller lingvistikk). Oppgaven kan behandle emnet fra et pedagogisk perspektiv.
- er i stand til å definere et passende forskningstema for en slik oppgave, utarbeide en tilstrekkelig bibliografi og utnytte kildemateriale i tråd med standarder for akademisk referansebruk.
- har opparbeidet seg betydelig kunnskap innen oppgavens tema.
- er i stand til å relatere sin oppgave til relevant faglitteratur, gjøre hensiktsmessig bruk av slik litteratur i analyse og argumentasjon og anvende teoretiske begreper på en produktiv og innsiktsfull måte.
- er i stand til å skrive en slik oppgave med en sammenhengende og ryddig struktur og å formulere tanker og ideer på en klar og presis måte.
- er i stand til å skrive flytende engelsk uten mange feil i grammatikk, rettskrivning og stil.
- er i stand til å produsere et manuskript som er tilstrekkelig revidert og redigert med hensyn til lesbarhet, typografiske feil, paginering og andre visuelle krav.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning.
Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

Masteroppgaven skrives på engelsk. Sluttvurderingen av masteroppgaven justeres gjennom en muntlig eksamen på ca. 15-20 minutter. Muntlig eksamen avholdes på engelsk.

Studenter som har fått bestått karakter på masteroppgaven i engelsk har ikke anledning til å få vurdert en ny masteroppgave i engelsk (jf. NTNUs studieforskrift §5-9).
Studenter som ikke består masteroppgaven, må søke instituttet for å få adgang til å levere en ny masteroppgave (jf. utfyllende regler til studieforskriften for Det humanistiske fakultet §5-9)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til femårig lektorutdanning i språkfag for trinn 8-13, studieretning engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk litteraturvitenskap
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 1/1

Utlevering 15.10.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1

Utlevering 19.04.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU