course-details-portlet

ENG3430 - Tema innen litteratur og kultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 60/100 1 semestre
Muntlig eksamen 40/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet utforsker et tema innenfor litteratur eller kulturhistorie, eller et tverrdisiplinært tema. Emnet kan bygge på tema som er utforsket i emner på fordypningsnivå.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har betydelig kunnskap om et tema innen litteratur eller kulturhistorie eller et tverrdisiplinært tema.

- viser kritisk innsikt i akademiske tilnærminger og metoder relevante for analyser av tema som emnet tar for seg.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan produsere omfattende analytiske tekster av om tema som emnet tar for seg, på akademisk engelsk.

- kan finne og bruke relevant sekundærlitteratur i sitt arbeid.

- kan bruke relevant teori og spesialisert akademisk litteratur fra de relevante fagfeltene.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- har gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter.

- kan kritisk evaluere ulike kunnskapskilders pålitelighet og relevans.

- utvikler god tverrkulturell kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, diskusjoner, veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende digitale læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig(e) arbeid(er) (ca. 3000 ord totalt). Kan inkludere en muntlig oppgave.

Mer om vurdering

Vurderingsform:

- Semesteroppgave på ca. 3500 ord teller 60% i fastsettingen av endelig karakter.

- Muntlig eksamen på 20 minutter teller 40% i fastsettingen av endelig karakter.

Muntlig eksamen vil kunne teste kandidatens kunnskaper i hele emnet.

Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt. Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet.

Ved stryk i en delvurdering må kun denne delvurderingen tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle delvurderinger tas på nytt.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i ENG3430 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk kulturkunnskap
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Oppgave 60/100

Utlevering
09.10.2023

Innlevering
10.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
22.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU