course-details-portlet

ENG3110 - Spesialiseringsemne i engelsk språk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet utforsker et sentralt tema innenfor engelske språkstudier (f.eks syntaks, semantikk, pragmatikk, psykolingvistikk, sosiolingvistikk, oversettelsesstudier), eller et tverrdisiplinært tema som inkorporerer flere av disse underdisiplinene. Emnet kan bygge på tema som er utforsket i emner på fordypningsnivå.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart. Studentene skal skrive en semesteroppgave knyttet til emnets tema.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet har

- har betydelig kunnskap om et sentralt tema innen studier i engelsk lingvistikk / språkstudier.

- kan vise innsikt i akademiske tilnærminger til og metoder relevante for analyser av tema den type studieobjekt som emnet tar for seg.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan produsere omfattende tekster av analytisk og/eller argumenterende art om temaer som emnet tar for seg

- kan uttrykke seg skriftlig på korrekt engelsk, og kan bruke relevant teori og akademiske tekster fra de relevante fagfeltene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar, diskusjoner, veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er bare gyldige i det semesteret godkjenningen gis. Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 skriftlig oppgave på ca. 1000 ord/2,5 sider
  • 1 skisse av semesteroppgaven med litteraturliste på ca. 1200 ord/3 sider

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave med et omfang på ca. 2500 ord.

Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i ENG3110 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering
14.11.2022

Innlevering
15.11.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
19.05.2023

Innlevering
20.05.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU