course-details-portlet

ENG2303 - Litteratur og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Gjennom studiet av utvalgte sentrale tekster, eller av en mer spesifikk sjanger eller tidsperiode, tar emnet for seg formelle, historiske og tematiske forhold mellom litterære verk fra et bestemt engelskspråklig samfunn. Hvert verk vil også bli studert som et uavhengig litterært produkt, og når dette er relevant, blir dets økonomiske, sosiale og politiske kontekst trukket inn.

Nærmere beskrivelse av det faglige innholdet i emnet vil foreligge i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har kunnskap om utvalgte tekster fra et engelskspråklig samfunn.

- kjenner til formelle, historiske og tematiske forhold mellom de litterære tekstene og samfunnet.

- har innsikt i hvert verk som et uavhengig litterært produkt.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan gjøre greie for tekstenes relevante økonomiske, sosiale og politiske kontekster.

- kan skrive selvstendige litterære analyser på avansert engelsk med bruk av relevant sekundærlitteratur og akademiske skrivekonvensjoner.

- kan utføre forskning med bruk av digitale verktøy.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- anerkjenner viktigheten av kritisk refleksjon omkring forholdet mellom litterære produkter og samfunnet.

- kan kritisk evaluere ulike kunnskapskilders troverdighet og relevans.

- utvikler gode muntlige og skriftlige engelskferdigheter utover det som kreves for rene litteraturstudier.

- utvikler gode analytiske ferdigheter.

- utvikler medieferdigheter.

- kan delta i kritisk refleksjon over ulike kulturelle verker fra ulike engelskspråklige, sosiale kontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer. Veiledning. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid (ca. 2000 ord totalt)

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen som besvares i løpet av 7 dager. Besvarelsen skal være på ca. 3000 ord.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk litteratur
  • Engelsk
  • Engelsk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.10.2023

Innlevering
16.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
18.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU