ENG2123 - Oversettelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 100/100 1 semestre
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet fokuserer på oversettelse i et tverrdisiplinært perspektiv. Sentrale oversettelsesteoretiske tilnærminger blir presentert og drøftet.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet kan
- gjøre rede for og drøfte ideen om ekvivalens mellom språk.
- gjøre rede for og drøfte andre sentrale begreper innenfor feltet oversetterstudier.
- analysere oversettelser fra ulike sjangre med utgangspunkt i disse begrepene.
- gjøre rede for og reflektere over ulike typer oversettelsesproblematikk i egne oversettelser.
- gjøre rede for og drøfte oversettelse som lingvistisk foretagende og kulturell praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Videopresentasjoner og temasamlinger (hvor ukens tema utforskes gjennom oppgaveløsning, samskriving, og diskusjon i grupper, under veiledning). Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Kort idéskisse til semesteroppgave (ca. 500 ord/1-2 sider)
  • Førsteutkast til semesteroppgave (ca. 1000 ord/2-3 sider)

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave med et omfang på ca. 2500 ord/6-7 sider.

Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i ENG2123 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG3123 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100

Innlevering
20.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.