course-details-portlet

ENG2123 - Oversettelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold

Sentrale oversettelsesteoretiske tilnærminger blir presentert og drøftet. Det vil være fokus på oversettelse i et tverrdisiplinært perspektiv, og på oversettelse som språklig så vel som kulturell praksis.

Læringsutbytte

Læringsmål

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet har

  • bred oversikt over hovedretningene innenfor oversettelsesvitenskap
  • kunnskap om ulike metoder som kan anvendes for å analysere oversettelse og oversettelser
  • god innsikt i og bevissthet omkring oversettelse som lingvistisk foretagende og kulturell praksis

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet kan

  • gjøre rede for og drøfte sentrale begreper innenfor oversettelsesvitenskapen
  • analysere oversettelser fra ulike sjangre med utgangspunkt i disse begrepene
  • gjøre rede for og reflektere over ulike typer oversettelsesproblematikk i egne oversettelser
  • gjøre rede for og drøfte oversettelse som lingvistisk foretagende og kulturell praksis

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Videopresentasjoner og temasamlinger (hvor ukens tema utforskes gjennom oppgaveløsning, samskriving, og diskusjon i grupper, under veiledning). Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Mer om vurdering

(informasjonen kan bli endret frem til 15. juni)

Mer om vurdering

Vurderingsform: Mappevurdering. Mappa består av to skriftlige oppgaver (samlet ca. 3000-3500 ord) og en flervalgstest. Arbeidene får en samlet karakter, og alle arbeidene må vurderes som bestått for at eksamen som helhet skal kunne vurderes som bestått.

Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) må alle elementene i mappe leveres på nytt, og det gis ikke veiledning.

Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i ENG2123 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG3123 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU