course-details-portlet

ENG1101 - Engelsk språkvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale aspekter knyttet til språksystemet i moderne engelsk innen områder som for eksempel morfologi, semantikk, syntaks, fonetikk, fonologi og pragmatikk. De ulike aspektene belyses gjennom drøfting av grunnleggende begreper og tema innenfor disse områdene. Emnet gir studentene et begrepsapparat for å beskrive og analysere engelsk språk, samt et teoretisk innblikk i språksystemet.

Læringsutbytte

Læringsmål

Kunnskap

Kandidater som har bestått ENG1101

  • har grunnleggende teoretisk innblikk i språket som system
  • har elementær kunnskap om minst tre av de fire hovedområdene innenfor lingvistikken (fonetikk/fonologi, morfologi, syntaks og semantikk/pragmatikk) knyttet til studiet av moderne engelsk
  • har kunnskap om sentrale begreper og språkvitenskapelig terminologi som normalt brukes i beskrivelse og analyse av det engelske språket

Ferdigheter

Kandidater som har bestått ENG1101

  • har tilstrekkelig språkvitenskapelig kunnskap til å kunne lese og forstå vitenskapelige tekster på bachelornivå som behandler tema av deskriptiv og teoretisk art innenfor lingvistikk og tilstøtende fagområder
  • kan anvende noen grunnleggende språkvitenskapelige begreper fra minst tre av hovedområdene innen lingvistikken for å beskrive og analysere engelskspråklige data.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarundervisning, veiledning, I forelesningene vil sentrale tema innenfor faget gjennomgås, mens det i seminarundervisningen vil være studentaktiviteter med hovedfokus på øvinger og løsing av oppgaver. I tillegg vil det bli gitt veiledning i tilknytning til obligatoriske aktiviteter. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Obligatoriske aktiviteter

2 innleveringer i løpet av semesteret, bestående av skriftlige oppgaver, online kvisser, eller en kombinasjon av disse, verdt ca. 1000-1500 ord.

Det kan være egne obligatoriske oppgaver for studenter på MLSPRÅK.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 innleveringer i løpet av semesteret, bestående av skriftlige oppgaver, online quizer, eller en kombinasjon av disse.

Mer om vurdering

Mer om vurdering

Eksamen skal i sin helhet besvares på engelsk. Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFENG111 7.5
HFENG111 7.5
ENG6100 7.5
ENG6020 7.5 HØST 2019
ENG6025 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU