EDU6002 - Matematikkdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet vil danne en del av det matematikkdidaktiske grunnlaget for matematikklærere i ungdomsskolen og videregående skole.
Undersøkende matematikkundervisning, herunder problemløsning og induktive prosesser, vil være et gjennomgående tema i emnet. Vi vil blant annet ta utgangspunkt i algebra og geometri og diskutere hvordan man i skolen kan iverksette en undersøkende tilnærming innenfor disse fagtemaene. I algebra vil generaliseringsaspektet være viktig.
Arbeid med definisjoner, hypoteser og argumentasjon gjennom bevis og mot-eksempler, vil være sentralt i emnet.

Tilpasset opplæring og eksemplifisering av pedagogisk bruk av IKT vil være tema som diskuteres i tilknytning til fagtemaene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
• kunnskap om læringsteori og om et bredt spekter av arbeidsmetoder og læremidler i matematikkundervisningen og om begrunnelser valg av ulike metoder
• kunnskap om matematikkfagets utvikling og betydning i utdanningen og i samfunnet
• kunnskap om relevant forskning og teorier om matematikkundervisning, samt typiske misoppfatninger og utfordringer elever har på ulike områder i matematikk

Ferdighet
Kandidaten kan
• analysere læreplaner og bruke det som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
• planlegge og gjennomføre undersøkende matematikkundervisning med og uten teknologiske hjelpemidler
• gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering i tråd med læreplanen og gjeldende forskrifter
• bruke varierte og relevante metoder i undervisningen og gi tilpasset opplæring i faget

Generell kompetanse
Kandidaten kan
• holde seg oppdatert på relevante forsknings- og utviklingsresultater innen matematikk-didaktikk og evne å reflektere over egen praksis i et livslangt læringsløp

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger og eget arbeid underveis i semestret.

Obligatoriske aktiviteter
To samlinger og to skriftlige arbeidskrav underveis.
Det blir gitt arbeidskrav som er knyttet til bruk av IKT i undervisningen. Studiet inneholder også arbeidskrav knyttet til utprøving og deling av kompetanse i eget lærerkollegium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Produksjon av minst to fagtekster

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matematikk - videreutdanning for lærere (FJDMATVUÅ)

Forkunnskapskrav

Det kreves tilgang til egen matematikkpraksis i skolen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6931 5.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.