course-details-portlet

DIFT2900 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er en selvstendig oppgave som er forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeider. Oppgaven skal gis innen fagområdet Digital forretningsutvikling i bred forstand og basere seg på relevant vitenskapsteori.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om etablering, planlegging og gjennomføring av prosjekter på oppdrag fra andre
 • har dybdekunnskap om det emnet som bachelorprosjektet dekker
 • har breddekunnskap fra tilgrensende emner til bachelorprosjektet
 • har kunnskap om krav til skriftlig fremstilling av vitenskapelige rapporter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering
 • kan velge og anvende en arbeidsmetode som passer for en gitt problemstilling
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater, også i et bærekraftsperspektiv

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og sette sitt arbeid inn i en tverrfaglig og bærekraftig sammenheng og tilpasse seg den aktuelle arbeidssituasjonen
 • kan planlegge og gjennomføre informasjonshåndteringsprosjekter på oppdrag fra andre
 • kan gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers mål og krav
 • kan integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å svare på en konkret problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Introduksjon til vitenskapsteori og metode gjennomføres som organisert undervisning i form av forelesninger og workshops. I workshopene er det fokus på presentasjon av problemstilling for egne oppgaver og veiledning / innspill fra andre studenter og faglærer. For selve prosjektet kreves det mye selvstendig arbeid og tett samarbeid mellom student og oppdragsgiver utover i prosjektperioden. Hver oppgave får tildelt en veileder blant de vitenskapelige ansatte. Det legges vekt på jevnlige møter mellom student og oppdragsgiver og mellom student og veileder.

Mer om vurdering

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Karakter: Bokstavkarakterer (A-F).

Individuelle karakterer kan gis selv om arbeidet utføres i gruppe. Hver enkelts bidrag til resultatet skal framgå av innlevert dokumentasjon.

Vekting 100/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved studieprogrammet. Disse 110 studiepoengene skal inkludere studieplanfestet 60 studiepoeng fra første studieår.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
21.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU