course-details-portlet

DIFT2011 - Prosjektledelse og forretningssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer E
Oppgave 40/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hovedprinsippene ved å planlegge, gjennomføre, følge opp og lede IT-prosjekter, med spesiell fokus på prosjekter som har mål om å anskaffe nye forretningssystemer. Emnet gir en generell innføring i hva forretningssystemer er og hvordan slike systemer kan bidra til å optimalisere forretningsprosessene i en organisasjon. Videre fokuseres det på hvordan prosjekter for innføring av forretningssystemer kan gjennomføres. Vi ser på slike prosjekter både med den anskaffende bedriftens øyne (implementeringsprosjekter) og den leverende bedriftens øyne (leveranseprosjekter). Emnet gjennomgår: hva som karakteriserer forskjellige IT-prosjekter, aktuelle prosjektgjennomføringsmodeller, prosjektstyring, prosjektledelse, prosjektplanlegging, prosjektnedbrytning, prosjektgjennomføring, prosjektrapportering, prosjektoppfølging, faktorer som er avgjørende for prosjektets suksess, risikoanalyse, interessentanalyse, prosjektdokumentasjon og avtaler, forretningsprosesser og forretningssystemer. Kombinert med praktisk prosjekterfaring og emnets læringsaktiviteter skal dette gi tilstrekkelig teorigrunnlag og ferdigheter til at kandidaten kan delta i IT-prosjekter hvor forretningssystemer implementeres og etter hvert fylle rollen som prosjektleder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • kan beskrive hva som karakteriserer forskjellige IT-prosjekter
 • kan forklare aktuelle prosjektgjennomføringsmodeller for IT-prosjekter
 • kan forklare gjennomføring og oppfølging av IT-prosjekter etter forskjellige prosjektgjennomføringsmodeller
 • kan gjøre rede for prosjektlederrollens ansvar og myndighet i IT-prosjekter
 • kan beskrive hva forretningssystemer er og hva de brukes til
 • kan forklare hvordan man forvalter, selger og leverer forretningssystemer

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan definere prosjektorganisasjoner for ulike typer IT-prosjekter
 • kan utarbeide planverk for ulike typer IT-prosjekter
 • beskrive og optimalisere forretningsprosesser hvor IT-systemer er en naturlig del
 • kan gjennomføre prosesser for anskaffelse og implementering av forretningssystemer

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • er klar over hvordan forretningssystemer kan påvirke ansatte i en organisasjon
 • er klar over viktigheten av å vedlikeholde gode relasjoner til alle interessenter
 • kan argumentere for bestemte valg og løsninger i forbindelse med IT-prosjekter
 • kan vurdere IT-prosjekter i en bærekraftssammenheng
 • er klar over viktigheten av at IT-prosjekter må forholde seg til lover, regler og avtaleverk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, case-oppgaver som løses gruppevis, veiledningsmøter, gruppevis presentasjon av øvingsresultater.

Mer om vurdering

Karakteren beregnes på grunnlag av gruppeoppgave som teller 40 % og individuell 3 timers skriftlig eksamen som teller 60 %.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Gjentak av gruppeoppgave er ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart og i dette emnet er det aktuelt å bruke en lærebok innen prosjektledelse og en lærebok innen forretningssystemer. Aktuelle lærebøker er: - Project Management for Information Systems (fifth edition) av James Cadle og Donald Yeates, 2008. - Modern ERP. Select, implement and use today´s advanced business systems av , M. Bradford, 2010.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IBED3002 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100 ALLE

Innlevering
27.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 44
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU