course-details-portlet

DIFT1006 - Økonomisk analyse og rapportering med regneark

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Det gis en gjennomgang av økonomisk analyse av regnskapsinformasjon med nøkkeltallsberegning til vurdering av lønnsomhet og finansiering. Vi ser hvordan regneark kan brukes som verktøy til økonomistøtte, økonomisk analyse og rapportering i bedrifter. Emnet bygger på teori gjennomgått i emnet Økonomisk styring og regnskap (7,5 studiepoeng). Prosjektet i emnet skal gi kandidatene trening i å skrive en relativt omfattende økonomirapport. Emnet gir en grundig innføring i bruk av regneark (Excel). Det gjennomgås beste praksis for utvikling av regneark, de viktigste funksjonene for økonomisk analyse i Excel, samt pivotobjekter og -rapporter. Videre gis det en introduksjon til mikroøkonomisk analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • Lese og forstå økonomiske analyser.
 • Velge aktuelle analyser og rapporter basert på en konkret problemstilling (case).
 • Vise innsikt i grunnleggende prinsipper for mikroøkonomisk analyse
 • Forklare hvordan regneark bør bygges opp og struktureres for å oppnå brukervennlige, vedlikeholdsvennlige og mest mulig feilfrie løsninger.
 • Forklare funksjonen til sentrale objekter i Excel.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Gjennomføre en analyse av en bedrifts lønnsomhet og finansiering basert på regnskapsinformasjon
 • Gjøre rede for konsumenter og bedrifters tilpasning i et marked
 • Forklare ulike markedsformer
 • Bruke regneark i praktisk økonomistyring i et prosjekt eller i en organisasjon
 • Bruke regneark som et verktøy for å strukturere teorier og modeller fra økonomisk styring og regnskap.
 • Kan benytte regneark som et verktøy til styring av økonomi og prosjektarbeid.
 • Utvikle gode regneark
 • Bruke de viktigste økonomiske funksjoner i regneark
 • Importere og eksportere data til og fra regnearket
 • Bruke pivottabeller for å generere rapporter.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har et bevisst forhold til kvalitetssikring av regneark og testing av slike.
 • Kan koble mikroøkonomisk teori til den enkelte virksomhet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av teori etterfulgt av praktisk oppgaveløsning. I tillegg er det lagt opp til at studentene skal anvende kompetansen de tilegner seg i obligatoriske øvinger og i gjennomføring av et større prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Øvinger leveres individuelt. Alle øvinger må være godkjent for å få levert og vurdert prosjektet.

Prosjektet gjennomføres i gruppe. Individuelle karakter kan gis i spesielle tilfeller. Prosjektet presenteres gruppevis. Alle gruppemedlemmer må bidra i presentasjonen. Det er obligatorisk oppmøte på alle innkalte gruppemøter og på presentasjonen.

Ved frivillig gjentak, stryk eller gyldig fravær, må hele prosjektet tas på nytt i semester med undervisning. Vurdering kan kun gjennomføres i semester med undervisning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IBED2005 7.5 HØST 2019
IINI2013 5.0 HØST 2020
IFUD1114 5.0 HØST 2020
INFT2507 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU