course-details-portlet

DIFT1004 - Organisasjon, ledelse og endring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i organisasjonsteori, herunder organisasjonsstrukturer, kultur og kommunikasjon i organisasjoner og individet i organisasjonen. Emnet gir også en innføring i grunnleggende endrings- og ledelsesprinsipper.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne redegjøre for:

 • Mål og strategi i organisasjoner
 • Ulike former for organisasjonsstruktur og kjenne til hvordan organisasjonskultur påvirker en organisasjon.
 • Organisasjons omgivelser og dens betydning for organisasjonen.
 • Individet og kommunikasjon i organisasjonen
 • Læring og innovasjon i organisasjoner
 • Ledelsesprinsipper
 • Endringsprosesser og endringsledelse

Ferdigheter:

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten:

 • Både individuelt og i grupper kunne diskutere og redegjøre for hvordan en organisasjon fungerer med bakgrunn i fagstoffet.
 • Både individuelt og i grupper kunne analysere reelle case med bakgrunn i emnets fagstoff.

Generell kompetanse:

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til å:

 • Formidle fagstoffet både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet foregår gjennom samlinger bestående av forelesninger og casegjennomganger. Casegjennomgangen skjer i klasserommet der faglærer sammen med studentene diskuterer teorien opp mot casene. I tillegg er det lagt opp til at studentene skal forberede seg ved å lese og skrive notater til aktuelt emne i forkant av samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen kan bli gjort om til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Digital forretningsutvikling.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI2006 5.0 HØST 2019
IINI2006 5.0 HØST 2019
IFUD1116 5.0 HØST 2019
IBED2002 2.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU